Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater, 2005/2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Gewasbeschermingsmiddelen overschrijden nog regelmatig de norm in oppervlaktewater.

Norm voor gewasbeschermingsmiddelen wordt nog regelmatig overschreden

Ondanks de sterke daling van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen wordt de ecologische norm voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater nog regelmatig overschreden. In 2005-2006 was dit het geval op ongeveer de helft van alle plekken waar in Nederland wordt gemeten. Stoffen die niet (meer) zijn toegelaten in Nederland worden soms nog wel aangetroffen. Voor een deel betreft het stoffen die in België en Duitsland wel zijn toegelaten. Ook is er mogelijk sprake van illegaal gebruik van middelen (MNP, 2007).

Beleid gewasbeschermingsmiddelen

Het gewasbeschermingsmiddelenbeleid wordt beschreven in de Nota Duurzame gewasbescherming (LNV, 2004) Hierin is een algemene milieukwaliteitsdoelstelling geformuleerd dat in 2010 geen overschrijdingen van het MTR in het oppervlaktewater meer mogen voorkomen. Als twee operationele doelstellingen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater zijn opgenomen:

  • in 2005 een reductie van de milieubelasting met 75% ten opzichte van 1998.
  • in 2010 een reductie van de milieubelasting met 95% ten opzichte van 1998.


Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zowel binnen als buiten de landbouw, leidt ook tot knelpunten bij de bereiding van drinkwater uit grond- en oppervlaktewater. Doelstelling is om in 2005 het aantal knelpunten bij de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater met 50% te reduceren ten opzichte van 1998, en in 2010 met 95% ten opzichte van 1998. Volgens de Kaderrichtlijn Water mogen er in 2015 geen knelpunten meer voorkomen.

Bronnen

Relevante informatie

  • [dossier=nl0015]

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
Omschrijving
Locaties met overschrijding van de ecologische norm voor oppervlaktewater (MTR en ad-hoc MTR)
Verantwoordelijk instituut
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, tekst opgesteld door Planbureau voor de Leefomgeving
Berekeningswijze
Kaart: Het percentage stoffen dat de ecotoxicologische norm (Maximaal toelaatbaar risico voor waterorganismen: MTR of ad-hoc MTR, zie voor een toelichting hierop: MNP, 2007.) overschrijdt is als volgt berekend: per 5x5 km-hok is het aantal stoffen dat de norm overschrijdt gedeeld door het aantal stoffen waaraan een meting is verricht. Een stof wordt als normoverschrijdend beschouwd als de 90-percentielwaarde van de metingen boven de norm ligt. Als er aan minder dan 15 stoffen een meting is verricht wordt de berekening van het percentage als onbetrouwbaar beschouwd en het 5x5 km-hok grijs weergegeven. Van de witte 5x5 km-hokken zijn geen metingen beschikbaar. Voor circa 85% van de stoffen is een MTR of ad-hoc MTR beschikbaar. Voor de resterende stoffen is op grond van eindpunten uit de toelatingsdossiers een met de MTR vergelijkbare toetswaarde berekend.(bron: www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl)
Basistabel
www.bestrijdingsmiddelenatlas.nlDe Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater
Geografische verdeling
Nederland, 5x5 km
Andere variabelen
Overschrijdingen drinkwaternorm, overschrijdingen van het toelatingscriterium, top 10 probleemstoffen, top 10 belastend grondgebruik en meetintensiteit
Verschijningsfrequentie
De gegevens worden met een frequentie van eens in de twee jaar landelijk bij elkaar gebracht. Meetperioden beslaan dan ook altijd twee opeenvolgende jaren. De meetprogramma's variëren sterk in het aantal meetpunten, het aantal gemeten stoffen en de meetfrequentie.Door middel van een statistische toets wordt de mate van betrouwbaarheid of significantie bepaald. Voor meer informaie, zie 'toelichting normoverschreiding in de bestrijdingsmiddelen atlas.
Achtergrondliteratuur
Zie onderdeel 'Toelichting' in www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl MNP (2007). Tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.
Betrouwbaarheidscodering
Door middel van een statistische toets wordt de mate van betrouwbaarheid of significantie van de analyse van de normoverschrijding bepaald. Voor meer informatie, zie 'Toelichting Normoverschrijding' in www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater, 2005/2006 (indicator 0547, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.