Klimaatverandering

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De 450 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2015 in totaal 94,1 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is 5,1 Mton (5,7%) meer dan in 2014.

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS in 2015 met 5,7% gestegen

De 450 Nederlandse bedrijven die aan het EU ETS deelnemen, hebben in 2015 in totaal 94,1 Mton CO2 uitgestoten. Dit is 5,1 Mton (5,7%) meer dan in 2014. De groei is toe te schrijven aan de toename van de uitstoot van kolencentrales met ongeveer 7,1 Mton; bij de rest van de deelnemers daalde de uitstoot met ongeveer 2 Mton.
In de 3e fase (2013-2020) van het EU ETS valt circa 45% van de Nederlandse CO2-uitstoot onder het EU ETS. Dit is een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van de 2e fase (2008-2012). De stijging is grotendeels het gevolg van de ongeveer 80 bedrijven die door de nieuwe reikwijdte deelnemen aan het EU ETS. Een groter deel van de industrie is hierdoor verantwoordelijk geworden voor het compenseren van de eigen uitstoot.
Voor informatie over de totale Nederlandse CO2-uitstoot en de CO2-uitstoot van de niet-ETS sectoren, zie

Bijna 85% van CO2-uitstoot afkomstig van 10% van deelnemende bedrijven.

84% van de Nederlandse CO2-uitstoot onder het EU ETS is afkomstig van 10% van de bedrijven die aan dit systeem deelnemen. Deze bedrijven zijn met name afkomstig uit de elektriciteitssector en de chemische sector. Daarnaast komen bedrijven uit deze groep ook uit sectoren zoals vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten en vervaardiging van metalen in primaire vorm.
De resterende 16% van de CO2-uitstoot is afkomstig van 90% van de deelnemende bedrijven. Deze bedrijven met name afkomstig uit de sectoren: vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten, vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken en teelt van gewassen. Maar ook kleine inrichtingen uit de chemische sector en de elektriciteitssector, zoals warmtekrachtcentrales en hulpwarmtecentrales, vallen hieronder.

Elektriciteitssector verantwoordelijk voor 55% van totale CO2-uitstoot

De Nederlandse bedrijven uit de vier grootste bedrijfssectoren binnen het EU ETS stootten in 2015 gezamenlijk 86,5 Mton aan CO2 uit. Dit is 92% van de totale CO2 die door alle Nederlandse deelnemers aan het EU ETS wordt uitgestoten.
Van alle bedrijfssectoren die aan het EU ETS deelnemen, is de elektriciteitssector met een uitstoot van 51,4 Mton (55%) veruit de grootste. De 80 bedrijven die tot deze sector behoren, stootten in 2015 per bedrijf gemiddeld 0,63 Mton CO2 uit.
De elektriciteitssector heeft in 2015 in totaal 5,3 Mton meer CO2 uitgestoten dan in 2014. Deze stijging is toe te schrijven aan de toename van de uitstoot van kolencentrales met circa 7,3 Mton; bij de overige bedrijven uit de elektriciteitssector is de CO2-uitstoot met ongeveer 2 Mton gedaald.

Fors minder gratis emissierechten toegewezen aan Nederlandse deelnemers EU ETS

In 2015 hebben de Nederlandse bedrijven in totaal 46,8 miljoen gratis emissierechten toegewezen gekregen. Omdat een ton CO2 met een recht gecompenseerd kan worden, betekent dit dat iets meer dan 50% van de uitstoot in 2015 niet gecompenseerd kon worden door emissierechten die voor dat jaar gratis zijn verstrekt.
Het aantal gratis emissierechten dat de Nederlandse bedrijven in 2015 toegewezen hebben gekregen, is 40,0 miljoen lager (46%) dan in 2012. De belangrijkste oorzaak van deze daling is het feit dat tijdens de 3e fase van het EU ETS geen gratis emissierechten meer worden toegewezen voor de productie van elektriciteit.

Welke broeikasgassen vallen onder het EU ETS

Naast CO2 vallen ook N2O en PFK onder het EU ETS. De uitstoot van deze laatst twee broeikasgassen in Nederland is met 0,3% van de totale uitstoot echter zeer beperkt. Bedrijven rapporteren hun N2O- en PKF-uitstoot in CO2-equivalenten bij de NEa.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

Omschrijving

CO2-uitstoot van de 450 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen. Toewijzing van gratis emissierechten aan de Nederlandse bedrijven.

Verantwoordelijk instituut

Nederlandse Emissieautoriteit

Berekeningswijze

De emissiecijfers komen uit de emissieverslagen die de bedrijven jaarlijks bij de NEa indienen. De toewijzingcijfers zijn afkomstig uit het Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2013-2020.

Basistabel

Zowel de emissiecijfers als toewijzingscijfers van de Nederlandse deelnemers aan de 3e fase van het EU ETS zijn te vinden op de website van de NEa.

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

n.v.t.

Verschijningsfrequentie

Begin april: voorlopige emissiecijfers t-1; Begin mei: definitieve emissiecijfers t-1; Begin september t-1: Rapport Voortgang Emissiehandel.

Achtergrondliteratuur

n.v.t.

Opmerking

1 Mton = 1 miljoen ton / 1 miljard kg; 1 emissierecht = 1 ton CO2. Naast CO2 vallen ook N2O en PFK onder het EU ETS. De uitstoot van deze laatst twee broeikasgassen in Nederland is met 0,3% van de totale uitstoot echter zeer beperkt. Bedrijven rapporteren hun N2O- en PKF-uitstoot in CO2-equivalenten bij de NEa.

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS (indicator 0584, versie 02 , 5 september 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.