Klimaatverandering

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De circa 435 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2017 in totaal 91,4 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is een daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren.

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS 6 procent gedaald sinds 2005

De circa 435 Nederlandse bedrijven die aan het EU ETS deelnemen, hebben in 2017 in totaal 91,4 Mton CO2 uitgestoten. Dit is 6 procent minder dan in 2005 (inclusief scope correctie). Nederland draagt hiermee maar in beperkte mate bij aan de reductie van de CO2-uitstoot binnen het EU ETS in Europa, die in 2017 op 26 procent uit kwam ten opzichte van de start van het EU ETS in 2005.
In de derde fase van het EU ETS (2013-2020) valt circa 45 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot onder dit systeem. Dit is een stijging van ongeveer 5 procent ten opzichte van de tweede fase (2008-2012). De stijging is grotendeels het gevolg van de ongeveer 80 bedrijven die door de nieuwe reikwijdte deelnemen aan het EU ETS. Een groter deel van de industrie is hierdoor verantwoordelijk geworden voor het compenseren van de eigen uitstoot.
Voor informatie over de totale Nederlandse CO2-uitstoot en de CO2-uitstoot van de niet-ETS sectoren, zie:

83 procent CO2-uitstoot afkomstig van 10 procent deelnemende bedrijven.

Van de Nederlandse CO2-uitstoot onder het EU ETS is 83 procent afkomstig van 10 procent van de bedrijven die aan dit systeem deelnemen. Deze bedrijven zijn met name afkomstig uit de elektriciteitssector en chemische sector, maar daarnaast ook uit sectoren als de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten en de vervaardiging van metalen in primaire vorm.
De resterende 17 procent van de CO2-uitstoot is afkomstig van 90 procent van de deelnemende bedrijven. Deze bedrijven zijn met name afkomstig uit de sectoren: asfalt, steenindustrie, voedingsindustrie en glastuinbouw. Ook kleine inrichtingen uit de elektriciteitssector, zoals warmtekrachtcentrales en hulpwarmtecentrales, vallen hieronder.

Elektriciteitssector al jaren verantwoordelijk voor ongeveer 50 procent van Nederlandse CO2-uitstoot onder EU ETS

De Nederlandse bedrijven uit de vier grootste bedrijfssectoren binnen het EU ETS stootten in 2017 gezamenlijk 83,8 Mton aan CO2 uit. Dit is 92 procent van de totale CO2 uitstoot van alle Nederlandse deelnemers aan het EU ETS. De sector Productie en distributie van elektriciteit, gas, stroom en gekoelde lucht (Elektriciteitssector) is wat de CO2-uitstoot betreft al jaren veruit de grootste. In 2017 was deze sector met 47,5 Mton verantwoordelijk voor 52 procent van de totale CO2-uitstoot onder het EU ETS.
De CO2-uitstoot van de elektriciteitssector is sinds 2013 eerst gestegen en de afgelopen jaren vervolgens gedaald. Dit komt door het openen van nieuwe kolencentrales en vervolgens het sluiten van oude kolencentrales. Van de sectoren Chemie en Aardolieproducten is de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. De sector Metalen laat de laatste jaren een stijging in CO2-uitstoot zien.

Fors minder gratis emissierechten toegewezen aan Nederlandse deelnemers EU ETS

In 2017 hebben de Nederlandse bedrijven in totaal 44,1 miljoen gratis emissierechten toegewezen gekregen. Omdat een ton CO2 met een recht gecompenseerd kan worden, betekent dit dat 52 procent van de uitstoot in 2017 niet gecompenseerd kon worden door emissierechten die voor dat jaar gratis zijn verstrekt, maar moeten worden gekocht op de veiling.
De bedrijven kunnen sinds 2013 gemiddeld ongeveer 50 procent van hun CO2-uitstoot compenseren met emissierechten die zij gratis toegewezen hebben gekregen. De belangrijkste oorzaak van deze daling is het feit dat tijdens de 3e fase van het EU ETS geen gratis emissierechten meer worden toegewezen voor de productie van elektriciteit.

Welke broeikasgassen vallen onder het EU ETS

Naast CO2 vallen ook N2O en PFK onder het EU ETS. De uitstoot van deze laatste twee broeikasgassen in Nederland is met 0,3 procent van de totale uitstoot echter zeer beperkt. Bedrijven rapporteren hun N2O- en PKF-uitstoot in CO2-equivalenten bij de NEa.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

Omschrijving

CO2-uitstoot van circa 435 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen. Toewijzing van gratis emissierechten aan de Nederlandse bedrijven.

Verantwoordelijk instituut

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Berekeningswijze

De emissiecijfers komen uit de emissieverslagen die de bedrijven jaarlijks bij de NEa indienen. De toewijzingcijfers zijn afkomstig uit het Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2013-2020.

Basistabel

Zowel de emissiecijfers als de toewijzingscijfers van de Nederlandse deelnemers aan de 3e fase van het EU ETS zijn te vinden op de website van de NEa.

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

n.v.t.

Verschijningsfrequentie

Begin april: voorlopige emissiecijfers t-1; Begin mei: definitieve emissiecijfers t-1; Begin september t-1: Rapport Voortgang Emissiehandel.

Achtergrondliteratuur

n.v.t.

Opmerking

1 Mton = 1 miljoen ton / 1 miljard kg; 1 emissierecht = 1 ton CO2-equivalenten. Naast CO2 vallen ook N2O en PFK onder het EU ETS. De uitstoot van deze laatst twee broeikasgassen in Nederland is met 0,3% van de totale uitstoot echter zeer beperkt. Bedrijven rapporteren hun N2O- en PKF-uitstoot in CO2-equivalenten bij de NEa.

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS (indicator 0584, versie 04 , 4 september 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.