Landschap

Internationale betekenis van Nederlandse landschappen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Een aantal Nederlandse landschapstypen komt in andere Noordwest-Europese landen weinig voor waardoor hun internationale betekenis groot is. Dit geldt vooral voor polders en veenontginningen.

Toestand

Droogmakerijen, oude zeekleipolders en veenontginningen in laag Nederland zijn internationaal gezien belangrijk. Ruim 95% van de droogmakerijen in Noordwest-Europa ligt binnen Nederland. Ook veenontginningen met strookvormige verkaveling, en oude zeekleipolders met hun terpen liggen vooral binnen Nederland.

Referenties

  • Farjon, J.M.J., G.H.P. Dirkx, A.J.M. Koomen, J.A.J. Vervloet en G.W. Lammers (2001). Neder-landschap Internationaal: de internationale betekenis van het Nederlandse landschap op kaart. Rapport 358. Alterra. Wageningen.
  • Haartsen, A.J., A.P. de Klerk, J.A.J. Vervloet m.m.v. G.J. Borger (1989). Levend Verleden: een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap. Achtergrondreeks Natuurbeleidsplan 3. SDU Den Haag.
  • Landschappen van wereldformaat (1998). Historisch Geografisch Tijdschrift 98(3). Matrijs. Utrecht.
  • Ven, G.P. van de (red.) (1993). Leefbaar laagland: geschiedenis van waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Matrijs. Utrecht.
  • Wolf, W.J., J. Berdowski, F.A. Bink en S. Broekhuizen (1989). De internationale betekenis van de Nederlandse natuur: een verkenning. SDU. Den Haag.

Technische toelichting

Technische toelichting

Aan de hand van literatuur en deskundigenraadpleging is nagegaan welke Nederlandse landschapstypen op grond van terreinvormen, ontginningsgeschiedenis en ecosystemen van internationaal belang zijn. Hierbij is gekeken naar kenmerkendheid, typelokaliteit en zeldzaamheid in Noordwest-Europees verband (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittanniƫ', Belgiƫ, Luxemburg en Frankrijk). Een typelokaliteit duidt op de plek waar het verschijnsel is ontstaan, voor het eerst is beschreven en/of in zijn meest kenmerkende vorm voorkomt. Voor de bepaling van zeldzaamheid en internationaal aandeel is aanvullend een GIS-bestand van landschapstypen in vergelijkbare gebieden in Noordwest-Europa samengesteld aan de hand van topografische kaarten op schaal 1:50.000 en 1:100.000.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Internationale betekenis van Nederlandse landschappen (indicator 1034, versie 03 , 22 december 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.