Internationale betekenis van Nederlandse landschappen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. De analyse is gebaseerd op topografische kaarten van 1980 (Histland), en sindsdien niet meer aangepast. De indicator Landschapstypologie laat zien dat Nederland op grond van verschillende eigenschappen wordt onderverdeeld in verschillende landschapstypen.

Een aantal Nederlandse landschapstypen komt in andere Noordwest-Europese landen weinig voor waardoor hun internationale betekenis groot is. Dit geldt vooral voor polders en veenontginningen.

Polders en veenontginningen

Droogmakerijen, oude zeekleipolders en veenontginningen in laag Nederland zijn internationaal gezien belangrijk. Ruim 95% van de droogmakerijen in Noordwest-Europa ligt binnen Nederland. Ook veenontginningen met strookvormige verkaveling, en oude zeekleipolders met hun terpen liggen vooral binnen Nederland.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Internationale betekenis van Nederlandse landschappen
Omschrijving
Nederlandse landschappen die internationaal van betekenis zijn
Verantwoordelijk instituut
Alterra Wageningen UR
Berekeningswijze
Aan de hand van literatuur en deskundigenraadpleging is nagegaan welke Nederlandse landschapstypen op grond van terreinvormen, ontginningsgeschiedenis en ecosystemen van internationaal belang zijn. Hierbij is gekeken naar kenmerkendheid, typelokaliteit en zeldzaamheid in Noordwest-Europees verband (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië', België, Luxemburg en Frankrijk). Een typelokaliteit duidt op de plek waar het verschijnsel is ontstaan, voor het eerst is beschreven en/of in zijn meest kenmerkende vorm voorkomt. Om de zeldzaamheid en het internationaal aandeel te bepalen, is aanvullend een GIS-bestand van landschapstypen in vergelijkbare gebieden in Noordwest-Europa samengesteld aan de hand van topografische kaarten op schaal 1:50.000 en 1:100.000.
Basistabel
Zie berekeningswijze
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
onregelmatig
Achtergrondliteratuur
Zie referentielijst
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Internationale betekenis van Nederlandse landschappen (indicator 1034, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.