Flora en Fauna

Aantalsontwikkeling van Vogels in Vogelrichtlijngebieden

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In Vogelrichtlijngebieden zijn de trends van de meeste soorten toenemend of stabiel.

Ontwikkeling

Voor een groot aantal soorten van de Vogelrichtlijn zijn speciale beschermingszones (Vogelrichtlijngebieden) aangewezen. Het betreft 30 soorten broedvogels. Daarnaast betreft het 53 trekkende watervogels en wintergasten. Veel van de broedvogels zijn zeldzaam; bij de trekkende watervogels en wintergasten zijn er juist vrij veel algemene soorten.
Tussen 1994 en 2003 zijn binnen de Vogelrichtlijngebieden veel broedvogels en trekkende watervogels van de Vogelrichtlijn toegenomen (zie respectievelijk linkerfiguur en rechterfiguur). De Vogelrichtlijn is in 1979 ingesteld, maar de implementatie is nog in volle gang in Nederland. De toename van veel soorten zal mede te maken hebben met het feit dat een groot deel van de gebieden al jarenlang een of andere beschermde status heeft. Toch zijn er ook nog soorten die een afname laten zien. Dertien broedvogels (blauwe kiekendief, duinpieper, grauwe klauwier, grote karekiet, kemphaan, kluut, korhoen, paapje, strandplevier, tapuit, velduil, watersnip en zwarte stern) en zeven trekkende watervogels en wintergasten (fuut, eider, kanoet, kleine zwaan, scholekster, topper en strandplevier) vertonen een afname.

Referenties

  • Dijk, A.J. van, F. Hustings, K. Koffijberg, M.J.T. van der Weide, D. Zoetebier en C. Plate (2003). Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2002. SOVON-monitoringrapport 2003/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • Dijk, A.J. van, L. Dijksen, F. Hustings, K. Koffijberg, R. Oosterhuis, C. van Turnhout, M.J.T. van der Weide, D. Zoetebier en C.L. Plate (2006). Broedvogels in Nederland 2004. SOVON-monitoringrapport 2006/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • Roomen, M. van, E. van Winden, K. Koffijberg, A. Boele, F. Hustings, R. Kleefstra, J. Schoppers, C. van Turnhout, SOVON Ganzen en Zwanenwerkgroep en L. Soldaat (2004). Watervogels in Nederland in 2002/2003. SOVON-monitoringrapport 2004/02. RIZA-rapport BM04/09, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • Roomen, M.W.J. van, A. Boele, M.J.T. van der Weide, E.A.J. van Winden en D. Zoetebier (2000). Belangrijke vogelgebieden in Nederland, 1993-1997. Actueel overzicht van Europese vogelwaarden in aangewezen en aan te wijzen speciale beschermingszones en andere belangrijke gebieden. SOVON-informatierapport 2000/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Beek-Ubbergen.
  • SOVON Vogelonderzoek Nederland (2002). Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. - Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
  • SOVON en CBS (2006) Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk. Rapportage SOVON Vogelonderzoek Nederland en Centraal Bureau voor de Statistiek (in prep.)

Technische toelichting

Technische toelichting

Vogelrichtlijngebieden zijn beschermingszones voor vogelsoorten. Van Roomen et al. (2000) geven een gedetailleerde verantwoording van de selectie van soorten en gebieden. Deze set soorten en gebieden is hier ook aangehouden.De trends in Vogelrichtlijngebieden zijn gebaseerd op het watervogelmeetnet en het broedvogelmeetnet van het Netwerk Ecologische Monitoring. Bij de berekeningen zijn alle Vogelrichtlijngebieden samen genomen. De kolom 'zeldzaamheid' in de bijlagen is voor de broedvogels overgenomen uit de broedvogelatlas van 1998-2000 en voor de trekkende watervogels uit de Avifauna van Nederland. Indien voor doortrekker en wintergast een verschillende zeldzaamheid was aangegeven is de hoogste waarde genomen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Aantalsontwikkeling van Vogels in Vogelrichtlijngebieden (indicator 1082, versie 05 , 13 december 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.