Landbouw en milieu

Areaal haver, rogge en maïs, 1900-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat heeft gevolgen gehad voor akkeronkruiden en vogels.

Ontwikkeling haver, rogge en maïs

Eén van de meest opvallende veranderingen in het agrarische gebied in Nederland is de verandering in de verbouwde gewassen. In de eerste helft van de 20e eeuw namen rogge en haver een groot deel van het landbouwareaal in. Na 1960 nam dat aandeel sterk af en inmiddels zijn er nauwelijks haver- en roggepercelen meer over. Snijmaïs, dat wordt gebruikt als veevoer, is daarentegen vanaf 1970 sterk opgekomen.

Gevolgen voor akkeronkruiden

Veel akkeronkruiden zijn achteruitgegaan als gevolg van de andere gewaskeuze en het daarmee samenhangende intensieve grondgebruik. Op rogge- en haverpercelen kwamen veel soorten akkeronkruiden voor. Op maïsakkers kunnen zich slechts enkele akkeronkruiden handhaven die de zware bemesting kunnen verdragen, zoals glad vingergras en hanenpoot.

Gevolgen voor vogels

Akkers zijn ook het leefgebied van verschillende vogelsoorten. De opkomst van maïs is voor een aantal soorten nadelig, waaronder de ortolaan. Wel zijn er ook soorten die in maïsvelden broeden, waaronder de kievit.

Referenties

  • CBS (2002). Landbouwtelling 2002. CBS. Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Areaal granen

Omschrijving

Ontwikkeling van het areaal rogge, haver en maïs

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De cijfers over areaalontwikkelingen zijn afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling. Vanaf 2003 is geen papieren publicatie met landbouwtelling verschenen; de cijfers vanaf 2003 zijn alleen gepubliceerd in Statline.

Basistabel

Zie Landbouwtellingen in Statline (CBS)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Themapagina Landbouw CBShttp://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/nieuws/default.htm

Opmerking

Vanaf 2008 is energiemaïs als aparte rubriek in de landbouwtelling opgenomen, het relatief kleine areaal (171841 are in 2008) is verdisconteert in het areaal snijmaïs.

Betrouwbaarheidscodering

A Integrale enquête

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Areaal haver, rogge en maïs, 1900-2012 (indicator 1179, versie 13 , 18 juni 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.