Ledenaantal jeugdverenigingen voor natuur

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.
Informatie wordt niet meer bijgehouden en is gedateerd.

Het ledenaantal van de natuurverenigingen voor de jeugd stabiliseert zich na een decennium van grote veranderingen.

Jeugdbonden voor Natuurstudie

De twee jeugdbonden voor natuurstudie (JNM en NJN) houden zich bezig met de studie van en activiteiten in de natuur. Hun gezamenlijke ledenaantal, variërend in leeftijd van 12 tot 25 jaar, is sinds de jaren tachtig sterk afgenomen van enkele duizenden naar ruim 700 leden nu. Deze terugloop houdt wellicht verband met maatschappelijke trends in individualisering en verstedelijking. De laatste jaren neemt het ledenaantal minder sterk af.

De Vrije Vogel Club en Wildzoekers

De Vrije Vogel Club was een nieuwe opzet om de jeugd van 10 tot 16 jaar via aansprekende natuuractiviteiten te bereiken. De club is opgericht door Vogelbescherming Nederland, de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie IVN en de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie. In de loop der jaren is daar een groot aantal organisaties bij betrokken geraakt. In de jaren negentig steeg het aantal leden tot ruim 15.000, sindsdien is het afgenomen tot 10.000 in 2004. Met ingang van 2005 is de Vrije Vogel Club met enkele andere verenigingen, waaronder de jeugdbonden voor natuurstudie, opgegaan in de Wildzoekers. De aanhang halveerde aanvankelijk naar 5000 leden, maar steeg in 2008 weer naar bijna 6700 leden.

Jeugdleden bij het Wereld Natuur Fonds

Waar de meer klassieke verenigingen hun draagvlak zien afnemen, slaagt het WNF er echter in om met een eigentijdse mix van club-activiteiten de jeugd op grote schaal te interesseren. Opmerkelijk is de sterke en aanhoudende groei van de WNF-rangers, de club van jeugdleden van het Wereld Natuur Fonds. Hun aantal is sinds 1992 ruim verdubbeld van 45.000 naar 95.000 leden. In 2005 is daarbij nog de Bamboeclub van het WNF gekomen voor kinderen van 3 tot 6 jaar, deze had halverwege 2006 al 22.500 leden en stabiliseert sindsdien op het aantal van 24.000. Naast een eigen clubblad biedt het WNF de rangers een persoonlijk paspoort met o.a. kortingen op attracties en een omvangrijke en aantrekkelijke internetsite. De eigen herkenbaarheid in deze mix en het inspelen op de aantrekkingskracht van dieren helpt waarschijnlijk mee om de deelnamebereidheid te mobiliseren.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ledenaantal jeugdverenigingen voor natuur
Omschrijving
De ledenaantallen van jeugdorganisaties voor natuur en milieu sinds begin jaren 90.
Verantwoordelijk instituut
PBL.
Berekeningswijze
De ledenaantallen van de jeugdbonden zijn afkomstig van de ledenadministraties van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM). Het ledenaantal van de Vrije Vogel Club en de Wildzoekers in 2005 is afkomstig van Vogelbescherming Nederland. Het aantal Wildzoekers in 2005 is echter nogal onnauwkeurig, voor 2006 is de administratie van het aantal Wildzoekers op orde en opgenomen in het jaarverslag Natuurmonumenten, erna uit het jaarverslag van de Vogelbescherming. Het aantal WNF-rangers en Bamboe-kids is afkomstig uit het WNF-jaarverslag. De gegevens van het WNF hebben betrekking op de stand op 30 juni van dat jaar, de overigen op de stand aan het eind van het jaar.
Basistabel
Specifiek voor het MNC samengesteld.
Geografische verdeling
Nederland als geheel.
Andere variabelen
Geen.
Verschijningsfrequentie
Eens per jaar.
Achtergrondliteratuur
Jaarverslagen van de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds.
Betrouwbaarheidscodering
Voor het WNF en de Wildzoekers/Vrije Vogel Club is dit het aantal, opgegeven in de jaaroverzichten van het WNF en de Vogelbescherming. Het aantal leden van jeugdbonden is afkomstig uit de ledenadministraties van deze bonden.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal jeugdverenigingen voor natuur (indicator 1272, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.