Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Nederland is verplicht om gebieden aan te melden onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze beschermde gebieden zijn onderdeel van het Europese Natura 2000 netwerk.

Toestand

De kaart geeft de gebieden die begin 2003 zijn aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn (79 gebieden) en/of de Habitatrichtlijn (134 gebieden). Een aantal gebieden valt onder beide richtlijnen.

Beleidsdoelen

De uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn schrijven het instellen van speciale beschermingszones voor.

Uitvoering

Voor de Vogelrichtlijn houdt de aanmelding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die vervolgens door de EU worden aangewezen.De aangemelde speciale beschermingszones onder de Vogelrichtlijn zijn die gebieden die behoren tot de belangrijkste 5 gebieden voor de vogelsoorten van bijlage I van de richtlijn en/of die gebieden die regelmatig minstens 1% van de biogeografische populatie van één of meer trekkende watervogelsoorten herbergen. Voorts komt een gebied alleen voor aanmelding in aanmerking als er sprake is van minstens 100 ha aaneengesloten gebied met een formele natuurstatus.Momenteel (voorjaar 2003) ligt een nieuwe ontwerp-lijst met aan te melden Habitatrichtlijngebieden voor. Deze lijst bevat circa 24.000 hectare nieuw aan te melden gebieden en circa 70.000 hectare uitbreiding van eerder aangemelde gebieden. Bijna 50.000 hectare van de eerder aangemelde gebieden is in deze lijst (gedeeltelijk) vervallen. In totaal bevat de nieuwe lijst circa 740.000 hectare gebieden. Hiervoor zijn gebieden geselecteerd die de habitattypen bevatten van bijlage I van de Habitatrichtlijn of het leefgebied van dier- en plantensoorten bevatten van bijlage II van de richtlijn.

Bronnen

  • European Commission (2001). Biodiversity Action Plan for the conservation of natural resources. Brussels.
  • European Commission (2001). The Sixth Environmental Action Programme of the European Community: 'Environment 2010: our Future, our Choice'. COM 2001/31. Brussels.
  • LNV (2000). Brief van het Ministerie van LNV aan de Tweede Kamer. Aanwijzing van speciale beschermingszones EU Vogelrichtlijn.
  • Osieck, E. (1998). Vogel- en Habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese natuurbeleid. De Levende Natuur, 6: 204-208.
  • Osieck, E. (1998). Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden. De Levende Natuur, 6: 224-231.
  • WWF (2001). A race to protect Europe's natural heritage. European snapshot report on the status of implementation of the Habitats Directive. WWF European's Policy Office. Brussels.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De kaart geeft de stand van zaken weer van januari 2002 en is gebaseerd op gegevens van het Ministerie van LNV. In bijlage 1, 2 en 3 van het Natuurcompendium staan de soorten waarvoor de gebieden zijn aangemeld. Zodra de nieuwe lijst met Habitatrichtlijngebieden is vastgesteld, zal deze op www.natuurcompendium.nl worden opgenomen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland (indicator 1308, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.