Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Nederland heeft 141 Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden aangewezen voor het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000.

Toestand

In juli 2003 heeft de Europese Commissie ingestemd met de Nederlandse bijdrage van 141 Habitatrichtlijngebieden aan Natura 2000. Nederland was hiermee het eerste land in Europa dat zijn bijdrage aan in het kader van de Habitatrichtlijn heeft afgerond. Natura 2000 heeft als doel het behoud en herstel van de biodiversiteit in de Europese Unie en is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. De kaart geeft de Nederlandse gebieden uit het Natura 2000 netwerk, aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn en/of de Habitatrichtlijn. Een aantal gebieden valt onder beide richtlijnen.

Beleidsdoelen

Met de vaststelling van de gebieden is een nieuwe fase in de realisering van het netwerk in Nederland aangebroken. In de gebieden bestaat de verplichting om maatregelen te treffen om de te beschermen habitats en/of soorten in stand te houden (met bijv. specifiek beheer) en de verplichting maatregelen te treffen om kwaliteitsverlies en verstoring te voorkomen. In beheersplannen zal dit vastgelegd moeten worden. In 2006 dient Nederland te rapporteren aan de Europese commissie over de bescherming en kwaliteitsontwikkeling.

Uitvoering

In totaal heeft Nederland circa 750.000 ha Natura-2000 gebied, waarvan het grootste gedeelte water. Het merendeel van de gebieden ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bronnen

  • European Commission (2001). Biodiversity Action Plan for the conservation of natural resources. Brussels.
  • European Commission (2001). The Sixth Environmental Action Programme of the European Community: 'Environment 2010: our Future, our Choice'. COM 2001/31. Brussels.
  • LNV (2000). Brief van het Ministerie van LNV aan de Tweede Kamer. Aanwijzing van speciale beschermingszones EU Vogelrichtlijn.
  • Osieck, E. (1998). Vogel- en Habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese natuurbeleid. De Levende Natuur, 6: 204-208.
  • Osieck, E. (1998). Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden. De Levende Natuur, 6: 224-231.
  • WWF (2001). A race to protect Europe's natural heritage. European snapshot report on the status of implementation of the Habitats Directive. WWF European's Policy Office. Brussels.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland (indicator 1308, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.