Natuurbeschermingswetgebieden

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijna 310.000 hectare natuurgebied is als Natuurbeschermingswetgebied aangewezen.

Toestand

De kaart geeft de gebieden aan die zijn aangewezen als Natuurbeschermingswetgebied (beschermd natuurmonument). In totaal is er bijna 310.000 hectare onder de werking van de Natuurbeschermingswet gebracht. Zowel grote als vele kleine gebieden vallen daaronder. Het gaat meestal om gebieden met zeldzame planten- en diersoorten, maar het kan ook gaan om gebieden die door hun ontstaansgeschiedenis, bodemopbouw of landschappelijke schoonheid waardevol zijn. De eerste gebieden zijn in 1971 aangewezen. De meeste recente aanwijzingen dateren van medio 1998. Sindsdien zijn er geen nieuwe natuurbeschermingswetgebieden aangewezen. Dat komt vooral doordat het Ministerie van LNV momenteel prioriteit geeft aan de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Beleidsdoelen

Het doel van de Natuurbeschermingswet is het beschermen van terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. In de Natuurbeschermingswetgebieden is een vergunningenstelsel van kracht voor schadelijke handelingen. Tevens kan een beheersplan voor een gebied worden opgesteld, waarmee het gebied in aanmerking kan komen voor een beheersvergoeding.

Bronnen

  • LNV (2002). Overzicht beschermde en staatsnatuurmonumenten. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.
  • RIVM en DLO (2000). Natuurbalans 2000. Natuurplanbureau. Samson BV. Alphen aan de Rijn.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De kaart is een compilatie van diverse kaarten met gebieden die aangewezen zijn onder de Natuurbeschermingswet. Het kaartmateriaal dat eraan ten grondslag ligt varieert van schaal 1:1.000 tot 1:250.000. Gebieden kleiner dan 250 hectare zijn in verband met de leesbaarheid van de kaart als punt opgenomen. Het bestand is afkomstig van de Dienst Landelijk gebied (DLG) en dateert van oktober 2001. De exacte ligging en de relevante kenmerken van de Natuurbeschermingswetgebieden zijn alleen te vinden in de definitieve aanwijzingsbeschikkingen met kaart en toelichting.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Natuurbeschermingswetgebieden (indicator 1311, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.