Rode Lijsten

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Van een aantal groepen dieren en planten zijn Nederlandse Rode Lijsten verschenen. Daarop staan de soorten die bedreigd zijn.

Officiële en in voorbereiding zijnde Rode Lijsten
In Staatscourant gepubliceerde lijsten 
Vogels1994
Dagvlinders1995
Zoogdieren1995
Reptielen en amfibieën1996
Paddestoelen1996
Libellen1998
Krekels en sprinkhanen1998
Korstmossen1998
Zoetwatervissen1998
 
In voorbereiding zijnde lijsten 
Bijen
Hogere planten
Mariene soorten
Mossen
Vogels (herziening)
Zoetwatermollusken
Bron: Staatscourant; LNVRIVM/NC/nov02

Toestand

Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. Sinds 1998 zijn geen nieuwe Rode Lijsten gepubliceerd. Opmerkelijk is dat van hogere planten, een soortgroep die een grote rol speelt in het natuurbeleid, nog geen officieel gepubliceerde Rode Lijst is.De soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 31% van het totaal aantal planten in Nederland. Daarbij zijn zowel de bedreigde als de niet-bedreigde soorten meegeteld. Bij planten gaat het daarbij om korstmossen en paddestoelen (exclusief microfungi).

Beleidsdoelen

Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 en 3). In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op grond daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten.

Bronnen

 • LNV (1994). Vaststelling rode lijst vogels. Staatscourant, nr. 20.
 • LNV (1995). Vaststelling rode lijst zoogdieren. Staatscourant, nr. 23.
 • LNV (1995). Rode lijst dagvlinders. Staatscourant, nr. 77.
 • LNV (1996). Rode lijst reptielen en amfibieën. Staatscourant, nr. 219.
 • LNV (1996). Rode lijst paddestoelen. Staatscourant, nr. 219.
 • LNV (1998). Rode lijst krekels en sprinkhanen. Staatscourant, nr. 65.
 • LNV (1998). Rode lijst libellen. Staatscourant, nr. 65.
 • LNV (1998). Rode lijst korstmossen. Staatscourant, nr. 65.
 • LNV (1998). Rode lijst zoetwatervissen. Staatscourant, nr. 116.
 • LNV (2000). Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.

Relevante informatie

 • Informatie over de conventie van Bern kan gevonden worden op de web-site van de Raad van Europa:http://conventions.coe.int/
 • Informatie over de Rode Lijst (Red Book) van The World Conservation Union (IUCN) is te vinden op:http://www.iucn.org/redlist/redbook/
 • De CD-ROM. In Biobase staan per soortgroep alle soorten van de Rode Lijsten.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het overzicht van Rode Lijsten is vastgesteld op grond van publicaties in de Staatscourant en informatie van het Ministerie van LNV. Het percentage soorten van de soortgroepen met Rode Lijsten van het totaal aantal soorten in Nederland is afgeleid uit de gegevens uit sectie B over biodiversiteit.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Rode Lijsten (indicator 1333, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.