Waardevolle cultuurlandschappen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator 'Waardevolle cultuurlandschappen' is vervallen omdat deze gebieden geen beleidscategorie meer zijn in de Nota Ruimte. Hiervoor in de plaats zijn de Nationale Landschappen gekomen.

Er zijn elf gebieden aangewezen als waardevol cultuurlandschap. Dat zijn gebieden met bijzondere natuur-, landschaps- en recreatiewaarden.

Toestand

In 1994-2000 was er een stimuleringsbeleid voor zogenaamde waardevolle cultuurlandschappen (WCL's). Daarbij zijn 11 gebieden aangewezen met bijzondere natuur-, landschaps-, en recreatiewaarden, waarin land- en/of bosbouw belangrijke economische dragers zijn en de groene ruimte beheren, en waar de bijzondere kwaliteiten onder druk staan door intensivering van de landbouw of ander gebruik. Deze gebieden liggen vooral in het oosten van Nederland. Bij het WCL-beleid werd voor het eerst ingezet op een gebiedsgerichte aanpak van behoud en versterking van natuur en landschap. Het beleid stimuleerde projecten in de streek gericht op vermindering van de spanning tussen landbouw, natuur en landschap, op nieuwe economische impulsen en op herstel van natuur-, landschaps- en milieukwaliteit. De rijksoverheid droeg bij in de kosten van projecten.

Effecten

Het WCL-beleid is in 2002 beëindigd. Uit een evaluatie van het WCL-beleid blijkt dat in die gebieden ontwikkelingen in gang zijn gezet naar een verbreed en duurzaam gebruik van het landelijk gebied. Dat blijkt onder andere uit het agrarisch natuurbeheer, waarvoor binnen de voormalige WCL-gebieden veel belangstelling bestaat.

Bronnen

  • Hazendonk, N.F.C., E.J. van Beusekom en B.L. Looise (2000). Landschap in feiten en cijfers. Expertisecentrum LNV. Wageningen.
  • LNV (1995). Structuurschema Groene Ruimte: het landelijk gebied de moeite waard. Deel 4: Planologische Kernbeslissing. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.
  • Pleijte, M., R.P. Kranendonk, F. Langers en Y. Hoogenveen (2000). WCL's ingekleurd. Monitoring en evaluatie van het beleid voor Waardevolle Cultuurlandschappen. Alterra. Wageningen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De kaart toont de WCL-gebieden uit het Structuurschema Groene Ruimte.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Waardevolle cultuurlandschappen (indicator 1343, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.