Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is de laatste tijd toegenomen.

Ontwikkeling

Gemiddeld genomen is het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels de laatste tijd toegenomen. Dat geldt vooral voor de ganzen en zwanen en in mindere mate voor eenden en steltlopers. Soortgewijs zijn er verschillen, zo is een aantal soorten achteruitgegaan. De oorzaken voor toe- en afname van soorten zijn zeer verschillend, en soms niet te achterhalen. Voor veel trends wordt aangenomen dat ze vooral veroorzaakt zijn door veranderingen in waterkwaliteit, menselijk gebruik (visserij, landbouw), natuurontwikkeling en beheer. Deze processen hebben vooral via de voedselbeschikbaarheid grote gevolgen voor het aantal watervogels dat een gebied kan herbergen.
Nederland is door haar ligging in de delta van een aantal grote rivieren een watervogelland bij uitstek. Niet alleen broeden er vele aan water gebonden vogelsoorten, maar vooral de grote aantallen doortrekkende en overwinterende watervogels maken dat Nederland grote verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van watervogels. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in internationale verdragen, zoals de Ramsar Conventie, de African Eurasian Waterbird Agreement (onderdeel van de Conventie van Bonn) en de EU-Vogelrichtlijn.

Bronnen

  • Roomen, M. van, E. van Winden, K. Koffijberg, A. Boele, F. Hustings, R. Kleefstra, J. Schoppers, C. van Turnhout, SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep en L. Soldaat (2003). Watervogels in Nederland 2002/2003. SOVON-monitoringrapport 2004/02. RIZA-rapport BM04/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • Roomen, M.W.J. van, A. Boele, M.J.T. van der Weide, E.A.J. van Winden en D. Zoetebier (2000). Belangrijke vogelgebieden in Nederland, 1993-1997. Actueel overzicht van Europese vogelwaarden in aangewezen en aan te wijzen speciale beschermingszones en andere belangrijke gebieden. SOVON-informatierapport 2000/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index (1987=100) van de volgende soorten; tussen haakjes staat de trend sinds 1987:Eenden: bergeend (toename), brilduiker (stabiel), eider (afname), grote zaagbek (onduidelijk), krakeend (toename), kuifeend (stabiel), middelste zaagbek (stabiel), nonnetje (onduidelijk), pijlstaart (onduidelijk), slobeend (toename), smient (stabiel), tafeleend (stabiel), topper (afname), wilde eend (stabiel), wintertaling (toename), zwarte zee-eend (onduidelijk);Ganzen en zwanen: brandgans (toename), grauwe gans (toename), kleine rietgans (stabiel), kleine zwaan (afname), knobbelzwaan (toename), kolgans (toename), nijlgans (toename), rotgans (afname), taigarietgans (toename), toendrarietgans (toename), wilde zwaan (onduidelijk);Steltlopers: bontbekplevier (stabiel), bonte strandloper (stabiel), drieteenstrandloper (toename), groenpootruiter (stabiel), kanoet (afname), kluut (stabiel), rosse grutto (toename), scholekster (afname), steenloper (stabiel), tureluur (stabiel), wulp (stabiel), zilverplevier (stabiel), zwarte ruiter (stabiel);Overige soorten: aalscholver (toename), blauwe reiger (stabiel), dodaars (onduidelijk), fuut (stabiel), grote mantelmeeuw (stabiel), kokmeeuw (stabiel), meerkoet (stabiel), stormmeeuw (stabiel), waterhoen (stabiel), zilvermeeuw (afname).De gegevens zijn ontleend aan het watervogelmeetnet van het Netwerk Ecologische Monitoring. In dit meetnet worden in de meeste maanden van het jaar alle watervogels geteld in alle belangrijke wetlands in Nederland.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels (indicator 1382, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.