Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen nationale landschappen, 2000-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2000 en 2003 is er in de nationale landschappen 1900 hectare grootschalig rood gebied bijgekomen. Dit is een toename van 0,8% per jaar, evenveel als in heel Nederland.

Beleid voor migratiesaldo

Grootschalige verstedelijkingslocaties en bedrijventerreinen, nieuwe grootschalige glastuinbouwlocaties en nieuwe grootschalige infrastructurele projecten zijn binnen de nationale landschappen niet toegestaan. Het begrip grootschalig moet hierbij gerelateerd worden aan de aanwezige kernkwaliteiten en aan het al aanwezige verstedelijkingspatroon en het -volume. Om woningen te kunnen bouwen in nationale landschappen geldt bovendien het uitgangspunt van 'migratiesaldo nul'. Dit houdt in dat er ruimte is voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei. Het beleid voor 'migratiesaldo nul' en grootschalige verstedelijking geldt ook voor de Werelderfgoedgebieden voor zover deze overlappen met andere nationale landschappen. Daarbuiten is eerdergenoemd beleid niet van kracht, zoals voor de Haarlemmermeer (Stelling van Amsterdam) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten oosten van Utrecht en Nieuwegein.

Toename verstedelijking

Binnen alle nationale landschappen is tussen 2000 en 2003 een toename aan woon- en werkgebieden, infrastructuur en glastuinbouw te zien, variërend van 0,2 tot 2,9% per jaar. In totaal is 1900 ha rood gebied bijgebouwd, een toename van 0,8% per jaar. Binnen de Hoeksche Waard, de Gelderse Poort en de IJsseldelta is de sterkste toename gemeten. De grootste toename in hectares trad op in het Groene Hart (450 hectare), de Hoeksche Waard (210 ha) en de Veluwe (181 ha).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen nationale landschappen
Omschrijving
Ontwikkeling areaal aan rode gebieden (woon- en werkgebieden, infrastructuur en glastuinbouw) in nationale landschappen. De relatie met de doelen van de Nota Ruimte is aangegeven.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving
Berekeningswijze
Voor elk nationaal landschap is het totaal oppervlakte rode gebieden berekend op basis het CBS Bestand Bodemgebruik 2000 (25m grid). De volgende klassen zijn als rode ontwikkelingen beschouwd: woongebied, detailhandel en horeca, openbare voorziening, sociaal-culturele voorziening, bedrijfsterrein, glastuinbouw, spoorwegen, wegen en vliegvelden.
Basistabel
Zie berekeningswijze
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Zie berekeningswijze
Verschijningsfrequentie
Driejaarlijks. Gegevens voor 2006 worden naar verwachting in 2009 gepubliceerd door CBS.
Achtergrondliteratuur
Bestand Bodemgebruik 2000 en 2003, CBS, Den Haag
Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ (2006). Nota Ruimte: Ruimte voor Ontwikkeling. Deel 4: tekst na parlementaire instemming. Ministerie VROM, Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen nationale landschappen, 2000-2003 (indicator 1513, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.