Voortgang vermindering knelpunten depositie; periode 2006- 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) hebben het Rijk en de provincies afspraken gemaakt over de aanpak van verzuring en vermesting. In 2007 worden deze problemen slechts in 30 hectare aangepakt.

Verzuring en vermesting bedreigen de natuur

Het Nederlandse natuurbeleid streeft naar duurzame condities voor het voortbestaan voor alle in 1982 voorkomende soorten en populaties. Vermesting en verzuring van de bodem, veelal door depositie uit de lucht, vormen belangrijke knelpunten. Om te zorgen dat in 2020 de situatie duurzaam is voor het voortbestaan van alle in 1982 voorkomende soorten en populaties, moeten de knelpunten worden opgelost.

Provinciale nulmeting bevestigt omvang van vermesting en verzuring

Het Rijk heeft een aantal afspraken met provincies vastgelegd in de ILG-bestuursovereenkomsten. De provincies hebben daartoe in 2006 het oppervlak vermest en verzuurd gebied binnen de EHS vastgesteld. In deze nulmeting hebben zij in meer dan 360.000 hectare van de EHS knelpunten geconstateerd. Bijna 180.000 hectare hiervan is Natura 2000-gebied. In deze gebieden is de natuur aangetast of wordt de natuur bedreigd door vermesting en verzuring.

Met ILG-inzet worden knelpunten in vermesting en verzuring niet opgelost

In de ILG-bestuursovereenkomsten staan de bron- en effectgerichte maatregelen die
de provincies moeten nemen om verzuring en vermesting tegen te gaan. Dit moet de knelpunten oplossen in ruim 30.000 hectare natuurgebied. Dit is echter slechts een beperkt deel van de door hen geconstateerde milieuknelpunten in de EHS en Natura-2000 gebieden. Als de provincies de afspraken nakomen, is in 2013 nog geen 10% van de knelpunten door luchtverontreiniging aangepakt. Uit de voortgangsrapportages blijkt verder dat de provincies de geplande maatregelen in 2007 tot dusver beperkt uitvoeren. De voortgangsrapportages maken alleen melding van enkele tientallen hectares 'in uitvoering'. Het eerste ILG-jaar (2007) stond vooral in het teken van voorbereidend werk.

Bronnen

  • LNV (2007) Agenda voor een vitaal platteland. Meerjarenprogramma 2007-2013. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voortgang vermindering knelpunten verzuring en vermesting
Omschrijving
De indicator geeft weer hoe groot het knelpunt met betrekking tot verzuring en vermesting was in 2006 in Natura 2000-gebieden en de totale EHS (waaronder de Natura 2000-gebieden). Tevens is aangegeven hoeveel hectare in het kader van ILG zal worden aangepakt en wat de recente realisatie is.
Verantwoordelijk instituut
PBL
Berekeningswijze
Hectares op basis van informatie van VROM en LNV; VROM met betrekking tot nulmeting milieukwaliteit. LNV met betrekking tot voortgangsrapportage ILG.
Basistabel
Hectares met knelpunt ten aanzien van vermesting en verzuring en realisatie van die knelpunten.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voortgang vermindering knelpunten depositie; periode 2006- 2007 (indicator 1524, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.