Voortgang vermindering knelpunten depositie, 2006 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In ILG hebben het Rijk en de provincies afspraken gemaakt over de aanpak van verzuring en vermesting in de Ecologische Hoofdstructuur. Het Nederlandse beleid streeft naar het realiseren van duurzame condities voor soorten en populaties. Tot en met 2011 is slechts een beperkt aantal projecten afgerond.

Verzuring en vermesting bedreigen de natuur

Het Nederlandse natuurbeleid streeft naar duurzame condities voor het voortbestaan voor alle in 1982 voorkomende soorten en populaties. Vermesting en verzuring van de bodem, veelal door depositie uit de lucht, vormen belangrijke knelpunten. Om te zorgen dat in 2020 de situatie duurzaam is voor het voortbestaan van alle in 1982 voorkomende soorten en populaties, moeten de knelpunten worden opgelost.

Provinciale nulmeting bevestigt omvang van vermesting en verzuring

Het Rijk heeft een aantal afspraken met provincies vastgelegd in de ILG-bestuursovereenkomsten. De provincies hebben daartoe in 2006 het oppervlak vermest en verzuurd gebied binnen de EHS vastgesteld. In deze nulmeting hebben zij in meer dan 360.000 hectare van de EHS knelpunten geconstateerd. Bijna 180.000 hectare hiervan is Natura 2000-gebied. In deze gebieden is de natuur aangetast of wordt de natuur bedreigd door vermesting en verzuring.

Met ILG-inzet zijn knelpunten in vermesting en verzuring niet opgelost

In de ILG-bestuursovereenkomsten waren afspraken gemaakt tussen Rijk en provincies over het nemen van bron- en effectgerichte maatregelen die
de provincies moeten nemen om verzuring en vermesting tegen te gaan. In 2013 moeten deze knelpunten in circa 30.000 hectare natuurgebied opgelost zijn. Hetgeen zou betekenen dat dan circa 10% van de knelpunten door luchtverontreiniging zou zijn aangepakt. Inmiddels is door het kabinet Rutte-I gekozen voor een decentralisatie van het natuurbeleid, en is de ILG-periode tussentijds beëindigd per 31 december 2010. Uit de 6e rapportage van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied blijkt dat het onderdeel milieukwaliteitverbetering nog nauwelijks van de grond was gekomen. Eind 2011 waren minder dan 5%.

Toekomstige aanpak van vermesting en verzuring nog onduidelijk

Provincies en het Rijk bekijken momenteel in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hoe een combinatie van generiek en gebiedsgericht beleid verzuring en vermesting kan terugdringen. Daarnaast wordt in het kader van de decentralisatie tussen Rijk en provincies nog onderhandeld over de omvang van de financiering van tijdelijk herstelbeheer. In die onderhandelingen wordt ook gesproken over de wijze waarop monitoring zal plaatsvinden. De reguliere ILG voortgangs- en verantwoordingssystematiek is komen te vervallen.

Bronnen

  • LNV (2007) Agenda voor een vitaal platteland. Meerjarenprogramma 2007-2013. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
  • IPO & LNV (2010) ILG in uitvoering. Midterm review Investeringsbudget Landelijk Gebied. Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • LNV (2010) Hoofdlijnennotitie Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
  • Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied (2013). 6e Rapportage.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voortgang vermindering knelpunten verzuring en vermesting
Omschrijving
De indicator geeft weer hoe groot het knelpunt met betrekking tot verzuring en vermesting was in 2006 in Natura 2000-gebieden en de totale EHS (waaronder de Natura 2000-gebieden). Tevens is aangegeven hoeveel hectaren in het kader van ILG zal worden aangepakt en wat de recente realisatie is.
Verantwoordelijk instituut
PBL
Berekeningswijze
Hectaren op basis van informatie van VROM en LNV; VROM met betrekking tot nulmeting milieukwaliteit. LNV met betrekking tot voortgangsrapportage ILG.
Basistabel
Hectaren met knelpunt ten aanzien van vermesting en verzuring en realisatie van die knelpunten.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Nog onduidelijk of monitoring (in vergelijkbare zin) wordt voortgezet.
Opmerking
In de ILG rapportages is opgenomen hoeveel hectaren bron- en effectgerichte maatregelen genomen moeten gaan worden. De relatie tussen brongerichte maatregelen en de oplossing van knelpunten in natuur is echter niet eenduidig.
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voortgang vermindering knelpunten depositie, 2006 - 2012 (indicator 1524, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.