Oorzaken bedreigingen natuur

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten vanwege veroudering en andere prioriteitstelling.

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot bedreiging van het voortbestaan van planten- en diersoorten.

Oorzaken bedreigingen

Soorten kunnen door verschillende oorzaken in hun voortbestaan bedreigd worden. In publicaties over Rode Lijsten met bedreigde soorten staan deze oorzaken vaak genoemd. Verscheidene auteurs hebben overzichten samengesteld van deze oorzaken (IUCN, 2006; Salafsky et al. 2008; Balmford et al., 2009). Hoewel deze overzichten bedoeld zijn voor bedreigingen op wereldschaal, spelen de meeste oorzaken ook in Nederland. Hieronder is een overzicht gegeven van de maatschappelijke sectoren waar de oorzaken van bedreiging uit voorkomen met enkele voorbeelden.
Balmford maakt onderscheid tussen habitatvernietiging, habitatdegradatie en bedreigingen die op de soorten zelf gericht zijn (bijvoorbeeld jacht). Binnen deze groepen maakt hij onderscheid tussen verschillende mechanismen. Daarnaast geeft hij aan welke maatschappelijke sectoren verantwoordelijk zijn voor de bedreigingen.

Overzicht oorzaken

De hoofdindeling in maatschappelijke sectoren is hieronder opgenomen, zo mogelijk met één indicator als voorbeeld. Een overzicht met alle indicatoren is in een afzonderlijke schema opgenomen.

Landbouw, bosbouw & aquacultuur

Bebouwing en stedelijke ontwikkeling

Industrie

Recreatie en toerisme

Energieproductie & delfstofwinning

Transport

Oorlog en opstand

De gevolgen van een oorlog kunnen zeer aanzienlijk zijn. Niet alleen door directe oorlogsschade maar ook door indirecte oorzaken. De schade aan natuur en natuurgebieden die Nederland in de Tweede wereldoorlog heeft opgelopen, is nauwelijks meer waarneembaar.

Oogsten van soorten in het wild

De oogst van soorten in het wild in Nederland speelt nauwelijks meer een rol van betekenis, met uitzondering van de visserij.

Klimaat-verandering

Natuurlijke rampen en geologische verschijnselen

Stormen, bos- en heidebranden, overstromingen, maar ook maatregelen ter voorkoming van rampen.

Bronnen

  • Balmford, A., P. Carey, V. Kapos, A. Manica, A.S.L. Rodrigues, J.P.W. Scharleman en R.E. Green (2009). Capturing the Many Dimensions of Threat: Comment on Salafsky et al. Conservation Biology vol 23 (2): 482-487.
  • IUCN-CMP (2006). Unified Classification of Direct Threats. Version 1.0. IUCN The world conservation Union & Conservation Measures Partnership.
  • Salafsky, N., D. Salzer, A.J. Statterfield, C. Hilton-Taylor, R. Neugarten, S.H.M. Butchart, B. Collen, N. Cox, L.L. Master, S. O'Connor en D. Wilkie (2008). A standard lexicon for biodiversity conservation: unified classifications of threats and actions. Conservation Biology vol 22 (4): 897-911.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Oorzaken bedreigingen natuur
Omschrijving
Indeling van verschillende maatschappelijke sectoren waaruit oorzaken van bedreiging voorkomen voor het voortbestaan van planten en dieren.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
-
Basistabel
Zie het schema
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Achtergrondliteratuur
Balmford, A., P. Carey, V. Kapos, A. Manica, A.S.L. Rodrigues, J.P.W. Scharleman en R.E. Green (2009). Capturing the Many Dimensions of Threat: Comment on Salafsky et al. Conservation Biology vol 23 (2): 482-487.
Opmerking
De niet gebruikte indeling van de IUCN is op een afzonderlijk tabblad IUCN in het schema opgenomen.
Betrouwbaarheidscodering
Niet van toepassing

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Oorzaken bedreigingen natuur (indicator 1537, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.