Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Natuurbeleid en natuurbescherming

Trekvissen van de Habitatrichtlijn, 1999-2004

Acht Nederlandse trekvissoorten komen voor op de habitatrichtlijn. Een aantal soorten is in de vorige eeuw uit Nederland verdwenen, maar is door verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van vispassages weer teruggekeerd.

Zeeprik

Vroeger was de zeeprik algemeen in de grote rivieren. Door afsluiting van het Haringvliet en andere zeegaten is het aantal zeeprikken sterk verminderd. Sinds circa 1987 is er echter weer een toename van het aantal waarnemingen. Waarschijnlijk plant de zeeprik zich voor in de rivier de Roer.
De zeeprik staat op bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Elft en fint

De elft is aan het begin van de 20e eeuw uit Nederland is verdwenen. In 2004 zijn er weer enkele elften gevangen. Ook de fint is een trekvis die in de vorige eeuw uit Nederland is verdwenen. Na verbetering van de waterkwaliteit komen er de laatste tijd weer finten in de rivieren en het IJsselmeer voor.
De elft en de fint staan op bijlage II en V van de Habitattichtlijn.

Houting

Rond 1930 is de houting uit Nederland verdwenen, maar is teruggekeerd in het stroomgebied van de Rijn na het uitzetten van jonge houtingen in Duitsland in 1992.
De houting staat op bijlage II en V van de Habitatrichtlijn.

Zalm

De zalm is halverwege de 20e eeuw uit Nederland verdwenen. Door verbetering van de waterkwaliteit van de grote rivieren is de zalm echter weer teruggekomen en neemt de laatste tijd weer toe.
De zalm staat op bijlage II en V van de Habitatrichtlijn.

Steur

De steur is een trekvis die in de eerste helft van de 20e eeuw uit Nederland is verdwenen.
In mei 2012 zijn de eerste Atlantische steuren uitgezet in Rotterdam en Nijmegen . Of dit herintroductieproject succesvol zal zijn, moet nog blijken.
De steur staat op bijlage II en IV van de habitatrichtlijn.

Overige trekvissen

De barbeel en de vlagzalm staan op bijlage V van de habitatrichtlijn.

Referenties

  • CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage. 173 p.
  • Janssen, J.A.M. en J.H.J. Schaminée (2008). Europese natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 184 p.
  • Patberg, W., J.J. de Leeuw en H.V. Winter (2005). Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970. RIVO, IJmuiden. 24 p.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Trekvissen van de Habitatrichtlijn, 1999-2004

Omschrijving

Verspreiding van trekvissen van de Habitatrichtlijn.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Kaartjes met voorkomen per 10x10 km-hok op basis van Patberg et al., 2005.

Basistabel

Niet van toepassing

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage.
Patberg, W., J.J. de Leeuw en H.V. Winter (2005). Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970. RIVO, IJmuiden. 24 p.

Opmerking

Toelichting legenda kaart: Waargenomen sinds 1999 = er is ten minste één individu van de soort in de periode 1999 t/m 2004 in het 10x10 km-hok waargenomen; Nulwaarneming sinds 1999 = in de periode 1999 t/m 2004 is ondanks voldoende onderzoek in het potentieel leefgebied geen enkel exemplaar van de soort waargenomen; Actueel + potentieel leefgebied: alle 10x10 km-hokken waar de soort voortkomt of voorkwam en alle 10x10 km-hokken waar de soort op grond van het geschikte biotoop voor zou kunnen komen.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale telling

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Trekvissen van de Habitatrichtlijn, 1999-2004 (indicator 1557, versie 01 , 6 juli 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.