Bedrijfsvestigingen en werkzame personen binnen bebouwd gebied, 2000 - 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het beleid van de Nota Ruimte streeft naar een optimale benutting van verdichtingsmogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied. De Nota Ruimte noemt daarbij een streefwaarde van 40 procent van het uitbreidingsprogramma. Het aandeel nieuwe bedrijfsvestigingen binnen bebouwd gebied lag in de periode 2004-2006 met 68% ruim boven de streefwaarde. Het aantal werkzame personen nam echter af binnen bebouwd gebied in de dezelfde periode. Bij een aantrekkende economie zou het banenverlies binnen bebouwd gebied weer kunnen worden gecompenseerd.

Aandeel uitbreiding bedrijfsvestigingen binnen bebouwd gebied

In de periode 2002 t/m 2003 lag 39% van de uitbreiding van het aantal bedrijfsvestigingen binnen het bebouwd gebied van 2000. In de periode 2004 t/m 2005 lag dit met 68% ruim boven de streefwaarde. De lagere waarde in de periode 2002 t/m 2003 wordt vooral veroorzaakt door een afname van het aantal vestigingen binnen bebouwd gebied in de provincies Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland (voor deze provincies is ook geen aandeel van de uitbreiding binnen bebouwd gebied berekend). In de periode 2004 t/m 2006 scoren alleen de provincies Flevoland en Zuid-Holland bij de uitbreiding van vestigingen lager dan de streefwaarde.

Ontwikkeling vestigingen en werkzame personen binnen en buiten bebouwd gebied

In de periode 2002-2004 was in Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland sprake van een daling van het aantal bedrijfsvestigingen binnen bestaand bebouwd gebied. In absolute zin ging het om vrij kleine aantallen. Opvallend is dat gedurende 2004 en 2005 de sterke groei van het aantal bedrijfsvestigingen in de meeste provincies juist binnen het bestaand bebouwd gebied 2000 is geconcentreerd.
Het aantal banen in Nederland is volgens LISA in de periode 2002 t/m 2003 afgenomen. In de provincies Groningen, Zuid-Holland en Limburg is het aantal banen ook in de periode 2004 t/m 2006 afgenomen. Netto zijn banen uitsluitend binnen het bestaand bebouwd gebied 2000 verdwenen. Buiten het bebouwd gebied is het aantal banen in beide perioden juist toegenomen. De binnenstedelijke afname van banen hangt samen met een stagnerende economie. Waarschijnlijk kunnen bij een aantrekkende economie de verloren banen binnen het bebouwd gebied weer worden hersteld

Intensiveringsbeleid Nota Ruimte

Het beleid in de Nota Ruimte is gericht op intensivering van het ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied.. Daarbij noemt de nota ook een streefgetal voor de realisatie van woningen en arbeidsplaatsen binnen het bestaand bebouwd gebied: 40 procent van het totale uitbreidingsprogramma. Uitleglocaties waar ten tijde van vaststelling van de begrenzing bebouwd gebied 2000 reeds was begonnen met bouwen, zijn veelal binnen de begrenzing terecht gekomen. Deze locaties worden in de eerste paar jaren na vaststelling van de begrenzing nog volgebouwd. Hierdoor is het aandeel binnen bebouwd gebied gebouwde woningen in deze eerste jaren relatief hoog. Daarom kijken we bij deze indicator alleen naar de ontwikkelingen vanaf 2002.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Optimale benutting van verdichtingsmogelijkheden.


Operationele doelstellingen:

  • Verbeteren van de leefbaarheid en de sociaaleconomische positie van de steden; behoud en versterking van de variatie tussen stad en land.


Algemene doelstellingen:

  • Krachtige steden monitor nota ruimte Netwerken en steden.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Werkgelegenheid (vestigingen en werkzame personen) binnen bebouwd gebied 2000
Omschrijving
Aandeel (percentage) van de uitbreiding van bedrijfsvestigingen en werkzame personen binnen bebouwd gebied 2000 (bg2000)
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Bebouwd gebied is afgebakend door VROM/DG Ruimte, waarbij gebruik is gemaakt van het bestand bodemgebruik 2000 van het CBS (basis voor CBS bodemstatistiek)
Vestigingen uit het LISA-bestand zijn gelokaliseerd met behulp van het bestand Adrescoördinaten Nederland (ACN). Vervolgens zijn per provincie voor de jaren 2000, 2002, 2004 en 2006 het aantal vestigingen en het aantal banen geteld dat binnen of buiten bebouwd gebied 2000 ligt. Hiermee is het aandeel van de netto toegevoegde banen en vestigingen binnen bebouwd gebied 2000 berekend. In een aantal provincies was er een afname van de werkgelegenheid.
De eerste jaren volgend op de vaststelling van de grens bebouwd gebied worden bestaande nieuwbouwlocaties binnen bebouwd gebied volgebouwd en ligt het aandeel binnen bebouwd gebied in deze eerste jaren relatief hoog. Voor een goede beoordeling van gerealiseerde aandelen binnen bebouwd gebied 2000 moet daarom vooral naar de ontwikkelingen na 2002 worden gekeken.
Basistabel
LISA vestigingenregisterAdrescoördinaten NederlandBebouwd gebied 2000
Geografische verdeling
Provincies in Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
VROM (2004), Begrenzing bebouwd gebied 2000, Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte.
Opmerking
De ontwikkeling van werken is conjunctuurgevoelig. Bij een aantrekkende economie kan wellicht ook het aandeel werkzame personen binnen bebouwd gebied weer toenemen
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bedrijfsvestigingen en werkzame personen binnen bebouwd gebied, 2000 - 2006 (indicator 2013, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.