Bevolking en wonen

Hoogopgeleiden, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ruim een kwart van de 15- tot 65-jarigen is hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde.

Helft van bevolking in Utrecht en Amsterdam hoog opgeleid

In de steden Utrecht en Amsterdam is ongeveer de helft van de bevolking van 15 tot 65 jaar hoogopgeleid. Ook in Haarlem en Leiden en in de aan deze steden grenzende gemeenten wonen relatief veel personen die beschikken over een diploma in het hoger onderwijs. Dit was in 1996- ruim vijftien jaar geleden- niet anders. Wel is het verschil tussen deze vier gemeenten en de overige gemeenten van Nederland toegenomen. Het percentage hoogopgeleiden in de leeftijd van 15 tot 65 jaar groeide landelijk met 10 procentpunten naar 28% in 2012. In Amsterdam en Utrecht was deze toename bijna twee keer zo groot. Nog meer dan in het verleden concentreren de hoogopgeleiden zich in deze gemeenten. In Rotterdam komt het aandeel hoogopgeleiden ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde terwijl het in Den Haag daar iets boven ligt.

Bevolking in sterk verstedelijkte gemeenten hoog opgeleid

Ook buiten de Randstad is het aandeel hoogopgeleiden in de sterk verstedelijkte gebieden relatief hoog. Dit geldt voor bijvoorbeeld de gemeente Zwolle en de universiteitssteden Wageningen, Nijmegen, Groningen en Eindhoven. Bij het merendeel van deze gemeenten is het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ook hoger dan het landelijke gemiddelde. Van deze zeven gemeenten is het aandeel hoogopgeleiden in de afgelopen 15 jaar vooral toegenomen in Zwolle, Groningen en Wageningen.

Vrouwen hoger opgeleid dan mannen, een kwestie van tijd

Het aandeel hoogopgeleide mannen en vrouwen is vrijwel gelijk (respectievelijk 29 om 28%). Vrouwen zijn bezig met een inhaalslag. In 1996 was het verschil nog 5 procentpunten (21 om 16%). Het is nu een kwestie van tijd dat er meer vrouwen dan mannen hoogopgeleid zijn. Zo is het aandeel hoogopgeleide 25- tot 35-jarige vrouwen hoger dan onder mannen in deze leeftijd, respectievelijk 44 en 41%.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Hoogopgeleiden, 2012

Omschrijving

Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de bevolking in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar.
Tot de hoogopgeleiden behoren de personen met hoogst behaalde opleiding HBO en/of WO.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Voor het merendeel van de respondenten van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) in 2012 wordt het hoogst behaalde opleidingsniveau vastgesteld door via een open vraagstelling naar hun volledige onderwijsloopbaan te vragen. Middels een proces van automatisch typeren wordt tijdens het vraaggesprek een code van de Standaard Onderwijs Indeling (SOI) gezocht voor de opleiding met het hoogste niveau, welke de respondent met een diploma heeft afgesloten. Vanaf het vierde kwartaal wordt gebruik gemaakt van een gesloten vraagstelling. Cruciaal daarin is de vraag welke opleiding de hoogst gevolgde is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een meerkeuzevraag waarin alle gevolgde opleidingen worden aangekruist, en waaruit in de vragenlijst wordt afgeleid over welke opleiding doorgevraagd moet worden en kan worden bepaald wat het hoogst behaalde niveau is.

Basistabel

StatLinetabel met kerncijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB): Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere persoonskenmerken

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Andere variabelen

Netto arbeidsparticipatie

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de Enquête beroepsbevolking (EBB) op de website van het CBS.

Opmerking

Let op: de huidige versie (3) van deze indicator verschilt qua populatie met de voorgaande versies (1 en 2).
De cijfers van deze versie hebben betrekking op de bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. De voorgaande versies (1 en 2) hebben betrekking op de beroepsbevolking.
Tot de beroepsbevolking behoren alle personen van 15 tot en met 64 jaar die:
betaald werk hebben van minimaal 12 uur per week,
die werk voor ten minste 12 uur per week hebben aanvaard of
die werk zoeken voor minimaal 12 uur in de week, hier actief naar zoeken en ook op korte termijn beschikbaar zijn.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Hoogopgeleiden, 2012 (indicator 2100, versie 04 , 12 juli 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.