Bevolking en wonen

Hoogopgeleiden, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bijna drie op de tien 15- tot 65-jarigen is hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde.

Helft van bevolking in Utrecht en Amsterdam hoog opgeleid

In de steden Utrecht en Amsterdam is ongeveer de helft van de bevolking van 15 tot 65 jaar hoogopgeleid. Ook in Haarlem en Leiden en in de aan deze steden grenzende gemeentes wonen relatief veel personen die beschikken over een diploma in het hoger onderwijs. Dit was in 1996- bijna twintig jaar geleden- niet anders. Wel is het verschil tussen deze vier gemeentes en de overige gemeentes van Nederland toegenomen. Het percentage hoogopgeleiden in de leeftijd van 15 tot 65 jaar groeide landelijk met 10 procentpunten naar 29 procent in 2013. In Amsterdam en Utrecht was sprake van een twee keer zo sterke stijging. Nog meer dan in het verleden concentreren de hoogopgeleiden zich in deze gemeentes. In Rotterdam komt het aandeel hoogopgeleiden ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde terwijl het in Den Haag daar net iets boven ligt.

Ook buiten Randstad hoog opgeleide bevolking in sterk verstedelijkte gemeenten

Buiten de Randstad woont er in de gemeente Zwolle en in de universiteitsteden Wageningen, Nijmegen, Groningen en Eindhoven een relatief hoog opgeleide bevolking. Ook voor de meeste van deze gemeenten geldt dat in de aangrenzende gemeentes het percentage hoogopgeleiden vaak boven het landelijke gemiddelde ligt. Van deze gemeentes hadden Zwolle, Groningen en Wageningen in de afgelopen 20 jaar een sterkere toename van het aandeel hoogopgeleiden dan gemiddeld in Nederland.

Vrouwen hoger opgeleid dan mannen, een kwestie van tijd

In 2013 ligt het aandeel hoogopgeleiden onder vrouwen ongeveer gelijk aan dat van mannen. Vrouwen zijn bezig met een inhaalslag. In 1996 was het verschil nog 5 procentpunten (21% om 16%) in het voordeel van mannen. Het is nu een kwestie van tijd dat er meer vrouwen dan mannen hoogopgeleid zijn. Zo is het aandeel hoogopgeleiden onder 35- tot 45 jarige gelijk en ligt het van 25- tot 35-jarige vrouwen al hoger dan onder mannen in deze leeftijd, respectievelijk 46 en 37%.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Hoogopgeleiden, 2013

Omschrijving

Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de bevolking in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar.
Tot de hoogopgeleiden behoren de personen met hoogst behaalde opleiding HBO en/of WO.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Clemens Siermann

Berekeningswijze

Het opleidingsniveau wordt vastgesteld door respondenten van de EBB naar hun hoogste gevolgde opleiding dat succesvol met een diploma is afgesloten te vragen.

Basistabel

StatLinetabel met kerncijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB): Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere persoonskenmerken

Geografisch verdeling

Gemeenten

Andere variabelen

Netto arbeidsparticipatie

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de Enquête beroepsbevolking (EBB) op de website van het CBS.

Opmerking

Let op: de versies 3, 4 en 5 van deze indicator verschilt qua populatie met eerdere versies (1 en 2).
De cijfers van de recente versies hebben betrekking op de bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. De eerdere versies (1 en 2) hebben betrekking op de beroepsbevolking.
Tot de beroepsbevolking behoren alle personen van 15 tot en met 64 jaar die:
betaald werk hebben van minimaal 12 uur per week,
die werk voor ten minste 12 uur per week hebben aanvaard of
die werk zoeken voor minimaal 12 uur in de week, hier actief naar zoeken en ook op korte termijn beschikbaar zijn.

Betrouwbaarheidscodering

C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Hoogopgeleiden, 2013 (indicator 2100, versie 05 , 18 juli 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.