Bevolking en wonen

Hoogopgeleiden, 2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde.

Helft van bevolking in Utrecht hoogopgeleid

Utrecht is met voorsprong de gemeente met de meeste hoogopgeleiden. In deze stad is ruim de helft van de 15- tot 75-jarige inwoners hoogopgeleid. Van de vier grote steden (G4) is ook Amsterdam terug te vinden in de top 10 gemeentes met het grootste aandeel hoogopgeleiden, en wel op de tweede plek. Hier is net iets minder dan de helft van de inwoners hoogopgeleid. Voor zowel Utrecht als Amsterdam geldt dat de aangrenzende gemeenten ook vaak een hoog percentage hoogopgeleiden kennen. In Rotterdam komt het aandeel hoogopgeleiden overeen met het landelijk gemiddelde en in Den Haag ligt dit aandeel er iets boven.

Ook buiten G4 hoogopgeleide bevolking in sterk verstedelijkte gemeenten

Net als in Utrecht en Amsterdam is het aandeel hoogopgeleiden in de collega universiteitssteden Leiden, Wageningen, Nijmegen, Groningen, Delft en Eindhoven relatief groot. En bovendien geldt ook voor de meeste van deze gemeenten dat in de aangrenzende gemeenten het percentage hoogopgeleiden vaak boven het landelijke gemiddelde ligt. Uitzondering daarop zijn de universiteitssteden Maastricht en Enschede. Het aandeel hoogopgeleiden ligt in Maastricht nog net iets boven het landelijk gemiddelde en in Enschede ligt dit er iets onder. Of studenten na het behalen van hun diploma woonachtig blijven in de stad waar zij studeerden is wellicht gerelateerd aan de werkgelegenheid voor hoogopgeleiden in de betreffende stad. Bovendien kennen zowel Maastricht als Enschede een relatief groot aandeel buitenlandse (vooral Duitse) studenten. Deze hebben wellicht niet de intentie om na het behalen van hun diploma te blijven wonen in deze steden.

Jonge vrouwen vaker hoogopgeleid dan mannen

In 2018 was het aandeel hoogopgeleiden onder 15- tot 75-jarige mannen en vrouwen gelijk. Bij beide groepen betrof dit 31 procent. De vrouwen hebben de afgelopen decennia een inhaalslag gemaakt wat betreft het aandeel hoogopgeleiden, wat terug te zien is in de verschillen tussen mannen en vrouwen in de jongere generaties. Zo is het aandeel hoogopgeleiden onder 35- tot 45-jarige vrouwen 7 procentpunten groter dan onder mannen in deze leeftijd. En onder de 25- tot 35-jarigen bedraagt dit verschil zelfs 9 procentpunten.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het hoogst behaalde onderwijsniveau en de beroepsbevolking is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Hoogopgeleiden, 2018

Omschrijving

Het hoogst behaalde onderwijsniveau van de bevolking in de leeftijd 15 tot 75 jaar.Tot de hoogopgeleiden behoren de personen met als hoogst behaalde opleiding hbo (inclusief associate degree) of wo (inclusief doctoraat).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het onderwijsniveau wordt vastgesteld door respondenten van de Enquête beroepsbevolking (EBB) te vragen naar de opleidingen die ze gevolgd hebben en die ze succesvol met een diploma hebben afgesloten. Vervolgens wordt vastgesteld welke daarvan het hoogste niveau heeft. De cijfers naar regio zijn bepaald met een modelgebaseerde schattingsmethode. Om de kwaliteit van de modellen te verhogen zijn model variabelen opgenomen met een sterk voorspellend karakter voor de doel variabel. Voor het schatten van de modelparameters wordt gebruik gemaakt van Bayesiaanse schattingsmethoden.
Meer informatie over de schattingsmethodiek is te vinden in de publicatie Small area estimates of labour status in Dutch municipalities (CBS, 2011).

Basistabel

StatLine: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2018 (CBS, 2019a)
StatLine: Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting (CBS, 2019b)

Geografisch verdeling

Gemeenten

Andere variabelen

Netto arbeidsparticipatie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de Enquête beroepsbevolking (EBB) op de website van het CBS.

Opmerking

Let op: de verslagjaren vanaf 2014 verschillen qua populatie met de voorgaande verslagjaren. De cijfers vanaf 2014 hebben betrekking op de bevolking in de leeftijd van 15 tot 75 jaar. Daarnaast is bij de cijfers vanaf 2014 voor het eerst gebruik gemaakt van de kleine domein schatter voor nauwkeuriger uitkomsten.Bij de cijfers van 2009 tot en met 2013 betrof het de leeftijd 15 tot 65 jaar. En voor de verslagjaren 2009 en 2010 ging het daarbij om personen die betaald werken hebben van minimaal 12 uur per week, die werk voor ten minste 12 uur per week hebben aanvaard of die werk zoeken voor minimaal 12 uur in de week, hier actief naar zoeken en ook op korte termijn beschikbaar zijn.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Hoogopgeleiden, 2018 (indicator 2100, versie 10 , 5 juni 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.