Hobbyboeren (2009)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2009 was 30 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein. Kleine land- en tuinbouwbedrijven hebben een omvang tussen de 3 en 20 nge, waarbij de nge (Nederlandse grootte eenheid) een maat is waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten kan worden aangegeven. Een economische omvang van 20 nge staat dan gelijk aan het telen van 6,6 hectare pootaardappelen op kleigrond of het houden van 17 melkkoeien of 13 paarden. De gemiddelde omvang van de kleine bedrijven is 9,3 nge.

Onvoldoende opbrengsten om van te bestaan

De ondernemers op kleine boerenbedrijven hebben onvoldoende landbouwactiviteiten om van te kunnen bestaan. Deze kleine boeren opereren doorgaans hobbymatig of zetten stappen in de richting van bedrijfsbeëindiging. Het gaat vooral om oudere ondernemers en ondernemers die naast hun landbouwactiviteiten er een andere inkomstenbron bij hebben. Zo ontvangt ruim een derde van deze hobbyboeren AOW.

Veel hobbyboeren in bijna alle provincies

Het aandeel hobbyboeren is in bijna alle provincies meer dan 20%. Flevoland heeft met 7% veruit het kleinste aandeel hobbyboeren.

Grondgebruik en economische omvang

Het hoogste aandeel landbouwgrond in gebruik bij hobbyboeren hebben de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De hobbyboeren zijn samen verantwoordelijk voor 2,7% van de Nederlandse landbouwproductie en ze hebben samen 8% van het agrarisch areaal in gebruik.

Veel grasland, veel schapen, veel paarden

In 2009 werd door de kleine boerenbedrijven 150 duizend hectare landbouwgrond gebruikt. Dit was voor een belangrijk deel grasland (55 procent). Verder verbouwden de hobbyboeren snijmaïs (17 procent) en andere akkerbouwgewassen (27 procent). Op de resterende grond werden tuinbouwgewassen geteeld. Op de kleine boerenbedrijven lopen naar verhouding veel schapen en paarden rond. In 2009 ging het om 34 procent van alle schapen en 26 procent van alle paarden op Nederlandse landbouwbedrijven.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Hobbyboeren (2009)
Omschrijving
Aandeel hobbyboeren t.o.v. totaal aantal agrarische ondernemers per gemeente in kaart gebracht.Aandeel cultuurgrond in gebruik bij hobbyboeren t.o.v. de totale hoeveelheid cultuurgrond in gebruik bij agrarische ondernemers per gemeente in kaart gebracht.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.Hobbyboeren zijn alle agrarische ondernemers binnen de populatie van de Landbouwtelling, die aan het hoofd staan van een bedrijf met een economische omvang van 3 tot 20 nge.
Basistabel
Aandeel hobbyboeren per gemeente (2009): Maatwerk op basis van LBT 2009Aandeel cultuurgrond in gebruik bij hobbyboeren per gemeente (2009): Maatwerk op basis van LBT 2009
Geografische verdeling
Nederland, provincies, gemeenten en groepen van landbouwgebieden
Andere variabelen
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine
Opmerking
De teeltoppervlaktes van de (geplande) gewassen hebben als peildatum 15 mei van het referentiejaar. Andere gegevens hebben als peildatum 1 april van het referentiejaar.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Hobbyboeren (2009) (indicator 2127, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.