Hobbyboeren, 2015

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over hobbyboeren is te vinden bij

In 2015 was een kwart van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein, dat wil zeggen een omvang tussen de 3.000 en 25.000 euro SO (Standaardopbrengst). Kleine bedrijven leveren voor de boeren te weinig op om van te bestaan. Men spreekt dan ook wel van hobbyboeren.

Onvoldoende opbrengsten om van te bestaan

De ondernemers op kleine boerenbedrijven hebben onvoldoende landbouwactiviteiten om van te kunnen bestaan. Deze kleine boeren opereren doorgaans hobbymatig of zetten stappen in de richting van bedrijfsbeëindiging. Het gaat vooral om oudere ondernemers en ondernemers die naast hun landbouwactiviteiten er een andere inkomstenbron bij hebben. Zo ontvangt ruim een vijfde van deze hobbyboeren AOW.

Veel hobbyboeren in bijna alle provincies

Het aandeel kleine boeren is het laagst in de provincie Flevoland (5%). Het op een na laagste aandeel had de provincie Zuid-Holland (19%). Het hoogste aandeel kleine boeren is te vinden in de provincies Overijssel (32%), Gelderland (31%) en Drenthe (28%).

Grondgebruik en economische omvang

Het hoogste aandeel landbouwgrond in gebruik bij hobbyboeren hebben de provincies Gelderland (8%), Overijssel (8%), Limburg (7%) en Noord-Brabant (7%). De hobbyboeren hebben 5% van alle landbouwgrond in gebruik en dragen voor 1% bij aan de totale standaardopbrengst van de Nederlandse landbouw.

Veel grasland, schapen en paarden

In 2015 werd door de kleine boerenbedrijven 92.800 hectare landbouwgrond gebruikt. Dit was voor een belangrijk deel grasland (64%). Verder verbouwden de hobbyboeren veel groenvoedergewassen (23%) en akkerbouwgewassen (13%). Hobbyboeren zijn nauwelijks actief in de tuinbouw. Op de kleine boerenbedrijven lopen naar verhouding veel schapen en paarden rond. In 2015 ging het om 23% van alle schapen en 44% van alle paarden op Nederlandse landbouwbedrijven.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over land- en tuinbouwbedrijven is te vinden in de database StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Hobbyboeren, 2015
Omschrijving
Aandeel hobbyboeren t.o.v. totaal aantal agrarische ondernemers per gemeente in kaart gebracht.Aandeel cultuurgrond in gebruik bij hobbyboeren t.o.v. de totale hoeveelheid cultuurgrond in gebruik bij agrarische ondernemers per gemeente in kaart gebracht.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Berekeningswijze
Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.Hobbyboeren zijn alle agrarische ondernemers binnen de populatie van de Landbouwtelling, die aan het hoofd staan van een bedrijf met een Standaardopbrengst van 3.000 tot 25.000 euro.De SO (Standaardopbrengst) is een maat voor de economische omvang van agrarische activiteiten. Een economische omvang van 25.000 euro SO staat dan gelijk aan het telen van 3 hectare pootaardappelen op kleigrond of het houden van 10 melkkoeien of 36 paarden. In 2015 was de gemiddelde economische omvang van de kleine bedrijven gelijk aan 11.400 euro SO.
Basistabel
n.v.t.
Geografische verdeling
Nederland, provincies
Andere variabelen
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks. De teeltoppervlaktes van de (geplande) gewassen hebben als peildatum 15 mei van het referentiejaar. Andere gegevens hebben als peildatum 1 april van het referentiejaar.
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodebeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine
Opmerking
De Standaardopbrengst is de maat, waarmee met ingang van 2010 de economische omvang van agrarische activiteiten wordt aangegeven.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Hobbyboeren, 2015 (indicator 2127, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.