Ontwikkelingen in de maatschappij

Hobbyboeren, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2012 was 29% van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein, dat wil zeggen een omvang tussen de 3.000 en 25.000 euro SO (Standaardopbrengst). Bij deze omvang spreekt men ook wel van hobbyboeren.

Onvoldoende opbrengsten om van te bestaan

De ondernemers op kleine boerenbedrijven hebben onvoldoende landbouwactiviteiten om van te kunnen bestaan. Deze kleine boeren opereren doorgaans hobbymatig of zetten stappen in de richting van bedrijfsbeëindiging. Het gaat vooral om oudere ondernemers en ondernemers die naast hun landbouwactiviteiten er een andere inkomstenbron bij hebben. Zo ontvangt een vijfde van deze hobbyboeren AOW.

Veel hobbyboeren in bijna alle provincies

Het aandeel kleine boeren is het laagst in de provincie Flevoland (6%). Het op een na laagste aandeel had de provincie Zuid-Holland (22%). Het hoogste aandeel kleine boeren is te vinden in de provincies Overijssel (35%), Gelderland (35%) en Drenthe (33%).

Grondgebruik en economische omvang

Het hoogste aandeel landbouwgrond in gebruik bij hobbyboeren hebben de provincies Gelderland (11%), Overijssel (10%), Limburg (9%) en Noord-Brabant (9%). De hobbyboeren hebben 7% van de landbouwgrond in gebruik en zijn verantwoordelijk voor circa 1% van de Standaardopbrengst van de Nederlandse landbouw.

Veel grasland, schapen en paarden

In 2012 werd door de kleine boerenbedrijven 129.000 hectare landbouwgrond gebruikt. Dit was voor een belangrijk deel grasland (68%). Verder verbouwden de hobbyboeren groenvoedergewassen (18%) en akkerbouwgewassen (15%). Hobbyboeren zijn nauwelijks actief in de tuinbouw. Op de kleine boerenbedrijven lopen naar verhouding veel schapen en paarden rond. In 2012 ging het om 29% van alle schapen en 48% van alle paarden op Nederlandse landbouwbedrijven.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Hobbyboeren, 2012

Omschrijving

Aandeel hobbyboeren t.o.v. totaal aantal agrarische ondernemers per gemeente in kaart gebracht.
Aandeel cultuurgrond in gebruik bij hobbyboeren t.o.v. de totale hoeveelheid cultuurgrond in gebruik bij agrarische ondernemers per gemeente in kaart gebracht.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.
Hobbyboeren zijn alle agrarische ondernemers binnen de populatie van de Landbouwtelling, die aan het hoofd staan van een bedrijf met een Standaardopbrengst van 3.000 tot 25.000 euro.
De SO (Standaardopbrengst) is een maat voor de economische omvang van agrarische activiteiten. Een economische omvang van 25.000 euro SO staat dan gelijk aan het telen van 3 hectare pootaardappelen op kleigrond of het houden van 10 melkkoeien of 36 paarden. In 2012 was de gemiddelde economische omvang van de kleine bedrijven gelijk aan 10.400 euro SO.

Basistabel

n.v.t.

Geografisch verdeling

Nederland, provincies

Andere variabelen

-

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks. De teeltoppervlaktes van de (geplande) gewassen hebben als peildatum 15 mei van het referentiejaar. Andere gegevens hebben als peildatum 1 april van het referentiejaar.

Achtergrondliteratuur

Zie voor de methodebeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine

Opmerking

De Standaardopbrengst is de maat, waarmee met ingang van 2010 de economische omvang van agrarische activiteiten wordt aangegeven.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Hobbyboeren, 2012 (indicator 2127, versie 04 , 25 juni 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.