Energie en milieu

Hoofdnetwerk buisleidingen, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2008 bedraagt de lengte aan buisleidingen voor aardgas, olie en olieproducten en overige gevaarlijke stoffen, binnen de gereserveerde leidingstroken, in totaal 18.406 km. Daarnaast ligt er ongeveer 124.000 km aan gasleidingen voor lokale distributie. Het aantal woningen binnen buisleidingstroken ligt rond de 250 en is in de periode 2000 - 2012 vrijwel onveranderd.

Lengte buisleidingen

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) noemt het netwerk van buisleidingen essentieel voor de energievoorziening en voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen voor de petrochemische industrie. Het netwerk is van economisch belang voor Nederland op Europese schaal.
Het Rijk zorgt voor het ruimtelijk mogelijk maken van de aanleg van buisleidingen op het land en in zee, het voorkomen van belemmeringen en aansluiting op internationale netwerken. In de Rijksstructuurvisie Buisleidingen zijn daarom gereserveerde stroken vastgelegd, die ook in de SVIR zijn opgenomen. Bij bouwplannen mogen gemeenten deze buisleidingstrook verschuiven binnen een zone van 570 m breed (70 m met aan weerszijden 250 m). Buisleidingstroken moeten binnen een strook van 70 m breed onbebouwd blijven.
In 2008 bedroeg de lengte aan buisleidingen voor aardgas, olie en olieproducten en overige gevaarlijke stoffen, binnen de gereserveerde leidingstroken in totaal 18.406 km.

Woningen binnen buisleidingenstroken

Door het in beeld brengen van de lengte gerealiseerde buisleidingen binnen de geprojecteerde leidingstroken en van de woningbouw binnen leidingstroken worden de ontwikkelingen gevolgd. Tellingen van het aantal adressen binnen de zoekzones hebben echter slechts een indicatieve waarde want ondanks nieuwe woningen kan het realiseren van een buisleiding in het praktijk slagen zolang een aaneengesloten strook van 70 m breed onbebouwd blijft.
Het aantal woningen binnen buisleidingstroken ligt rond de 250 en is in de periode 2000 - 2012 vrijwel onveranderd.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Vergroten van de concurrentiekracht door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland
  • Nationaal Belang: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor buisleidingen

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Hoofdnetwerk buisleidingen

Omschrijving

Lengte van het hoofdnetwerk buisleidingen

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Ruimte, 2012
Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen, Ministerie van Infrastructuur en Ruimte, 2011

Opmerking

Aantal woningen binnen leidingstroken nog niet geoperationaliseerd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Hoofdnetwerk buisleidingen, 2012 (indicator 2136, versie 02 , 10 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.