Woningen in buisleidingstroken, 2000-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal woningen binnen buisleidingstroken ligt in de periode 2000 - 2012 rond de 250 en is in de periode 2000 - 2015 vrijwel onveranderd. Dit aantal is door de definitiewijziging bij de overgang van het gebruik van de Woningregistratie naar het gebruik van de Basisregistratie Adressen en gebouwen tussen 2012 en 2015 met 30 woningen toegenomen.

In 2008 bedraagt de lengte aan buisleidingen voor aardgas, olie en olieproducten en overige gevaarlijke stoffen, binnen de gereserveerde leidingstroken, in totaal 18.406 km. Daarnaast ligt er ongeveer 124.000 km aan gasleidingen voor lokale distributie. Sinds 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van het leidingennetwerk binnen de buisleidingstroken.

Aantal woningen binnen buisleidingenstroken vrijwel onveranderd

Door het in beeld brengen van de lengte gerealiseerde buisleidingen binnen de geprojecteerde leidingstroken en van de woningbouw binnen leidingstroken worden de ontwikkelingen gevolgd. Tellingen van het aantal adressen binnen de zoekzones hebben echter slechts een indicatieve waarde want ondanks nieuwe woningen kan het realiseren van een buisleiding in het praktijk slagen zolang een aaneengesloten strook van 70 m breed onbebouwd blijft.

Het aantal woningen binnen buisleidingstroken ligt rond de 280 en is in de periode 2000 - 2015 vrijwel onveranderd. De overgang van de Woningregistratie naar de Basisregistratie als gegevensbron heeft door een definitiewijziging geleid tot een bijstelling van rond de 250 woningen in de periode 2000 - 2012 tot de huidige 280 woningen.

Lengte buisleidingen

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) noemt het netwerk van buisleidingen essentieel voor de energievoorziening en voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen voor de petrochemische industrie. Het netwerk is van economisch belang voor Nederland op Europese schaal.
Het Rijk zorgt voor het ruimtelijk mogelijk maken van de aanleg van buisleidingen op het land en in zee, het voorkomen van belemmeringen en aansluiting op internationale netwerken. In de Rijksstructuurvisie Buisleidingen zijn daarom gereserveerde stroken vastgelegd, die ook in de SVIR zijn opgenomen. Bij bouwplannen mogen gemeenten deze buisleidingstrook verschuiven binnen een zone van 570 m breed (70 m met aan weerszijden 250 m). Buisleidingstroken moeten binnen een strook van 70 m breed onbebouwd blijven.

In 2008 bedroeg de lengte aan buisleidingen voor aardgas, olie en olieproducten en overige gevaarlijke stoffen, binnen de gereserveerde leidingstroken in totaal 18.406 km. Voor de periode hierna zijn geen gegevens voorhanden over de verdere ontwikkeling van het buisleidingennetwerk.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Vergroten van de concurrentiekracht door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland
  • Nationaal Belang: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor buisleidingen

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Hoofdnetwerk buisleidingen
Omschrijving
Lengte van het hoofdnetwerk buisleidingen
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Woningen Intelling door CBS; door de overgang naar een andere registratiemethode is er sprake van een trendbruek in 2012. Zie hiervoor www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad.Er zijn helaas geen gegevens voorhanden over de ontwikkeling van het buisleidingennetwerk na 2008.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
2 jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Ruimte, 2012Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen, Ministerie van Infrastructuur en Ruimte, 2011
Betrouwbaarheidscodering
Telling op basis van Woningregistratie van het CBS. Vanaf 2012 is de bron daarvan gewijzigd waardoor er een trendbreuk optreedt. www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningen in buisleidingstroken, 2000-2015 (indicator 2136, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.