Woningen in buisleidingstroken, 2000-2021

Het aantal woningen binnen buisleidingstroken lag in de gehele periode 2000 - 2021 vrijwel constant rond de 240. In het laatste datajaar 2021 is de bebouwing in indicatieve tracés afgenomen met 7 woningen. De stroken liggen langs circa 18.000 km aan buisleidingen, die gebruikt worden voor 60% van al het Nederlandse vervoer van gevaarlijke stoffen. Twee-derde van de buisleidingen zijn voor het transport van aardgas, de rest is voor het transport van olie, olieproducten en chemische stoffen. Naast deze hoofdleidingen ligt er in Nederland ongeveer 124.000 km aan gasleidingen voor lokale distributie.

Lengte buisleidingen

Het Rijk zorgt voor het ruimtelijk mogelijk maken van de aanleg van buisleidingen op het land en in zee, het voorkomen van belemmeringen en aansluiting op internationale netwerken. In de Rijksstructuurvisie Buisleidingen zijn daarom gereserveerde stroken vastgelegd, die ook in de SVIR zijn opgenomen. Buisleidingstroken moeten binnen een strook van 70 m breed onbebouwd blijven. Bij bouwplannen mogen gemeenten deze buisleidingstrook verschuiven binnen een zone van 570 m breed (70 m met aan weerszijden 250 m).

In 2008 bedroeg de lengte aan buisleidingen voor aardgas, olie en olieproducten en overige gevaarlijke stoffen binnen de leidingstroken in totaal 18.406 km. Voor de periode hierna zijn geen gegevens voorhanden over de verdere ontwikkeling van het buisleidingennetwerk. Ongeveer 60% van al het Nederlandse vervoer van gevaarlijke stoffen verloopt via dit netwerk. Twee-derde van de buisleidingen zijn voor het transport van aardgas, de overige zijn voor het transport van olie, olieproducten en chemische stoffen (IenM 2012). Naast deze hoofdleidingen ligt er in Nederland ongeveer 124.000 km aan gasleidingen voor lokale distributie.

De Structuurvisie Buisleidingen noemt het netwerk van buisleidingen essentieel voor de energievoorziening en voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen voor de petrochemische industrie. Het netwerk is van economisch belang voor Nederland op Europese schaal.

Indicatieve tracés

In de Structuurvisie Buisleidingen van 2012 verwachtte het Rijk dat er in de daarop volgende 20-25 jaar maximaal 4.000 km aan extra buisleidingen nodig zouden zijn. In 9 gevallen waar buisleidingen wenselijk geacht worden, maar in 2012 nog niet aanwezig waren, is er een indicatief voorkeurstracé aangegeven. Door recente ontwikkelingen zijn de indicatieve tracés ter discussie komen te staan. In april 2019 heeft de minister van BZK de Tweede Kamer laten weten de indicatieve tracés niet vast te leggen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het nationaal belang van buisleidingen te betrekken bij de Verkenning voor het Nationaal Programma Energiesysteem (Tweede Kamer, 2019). In het laatste datajaar 2021 is de bebouwing in indicatieve tracés afgenomen met 7 woningen.

Aantal woningen binnen buisleidingenstroken vrijwel onveranderd

Het aantal woningen binnen buisleidingstroken ligt rond de 240 en is in de periode 2000 - 2021 vrijwel onveranderd gebleven.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Hoofdnetwerk buisleidingen
Omschrijving
Lengte van het hoofdnetwerk buisleidingen
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Woningen Intelling door CBS; door de overgang naar een andere registratiemethode is er sprake van een trendbreuk in 2012. Zie hiervoor www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad.
Basistabel
CBS Woningregister 2000 - 2012, BAG 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Structuurvisie Buisleidingen, geconsolideerde versie dd 2019-07-15 (NL.IMRO.0000.BZKsv19Buisleiding-3000)
Verschijningsfrequentie
2 jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Betrouwbaarheidscodering
Telling op basis van Woningregistratie van het CBS. Vanaf 2012 is de bron daarvan gewijzigd waardoor er een trendbreuk optreedt. www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningen in buisleidingstroken, 2000-2021 (indicator 2136, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.