Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden, 2000 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal verkeerdoden neemt af, maar het aantal ernstig gewonden stijgt. Het aantal verkeerdoden is met 46 procent afgenomen tot 640 in 2010, daarna is een beperkte stijging te zien. Het aantal ernstig gewonden is gestegen naar 19.200 in 2010. Nederland neemt in 2010 wat betreft verkeersveiligheid de 4e positie in binnen Europa.

Aantal verkeersdoden gehalveerd sinds 2000, aantal ernstig gewonden toegenomen

Het aantal verkeerdoden is tussen 2000 en 2010 met 46 procent gedaald. In 2011 is een beperkte stijging te zien. In tegenstelling tot het aantal verkeersdoden nam het aantal ernstig verkeersgewonden toe met 16 procent tot 19.200. Na een aanvankelijke daling is tussen 2006 en 2010 een stijging van bijna 25 procent te zien. Het streven van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 komt daarmee niet binnen bereik.

De permanente verbetering van de verkeersveiligheid is één van de doelen in de Structuurvisie. De gezamenlijke overheden streven ernaar het aantal verkeersdoden in 2010 te reduceren tot maximaal 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot maximaal 10.600. Daarnaast is een plaats in de top vier van de Europese Unie het streven.

Verkeersveiligheid ten opzichte van andere EU-landen

De verkeersveiligheid in verschillende landen wordt met elkaar vergeleken via het aantal verkeersdoden naar inwoners. Nederland staat in de Europese Unie momenteel op de vierde plaats. Alleen Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen het iets beter.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicatoren verwijzen naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze bijlage bevat de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden
Omschrijving
Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid door reductie van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden.
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Bron: RWS, Dienst Verkeer en Scheepvaart
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden, 2000 - 2010 (indicator 2148, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.