Verkeer en milieu

Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden, 2000 - 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal verkeersdoden neemt af, maar het aantal ernstig gewonden stijgt. Het aantal verkeersdoden is sinds 2000 met 52 procent afgenomen via 640 in 2010 tot 570 in 2013. Het aantal ernstig verkeersgewonden nam in deze periode toe tot 19.200 in 2012. In 2010 lag dit op hetzelfde niveau. In 2012 vond een eerste daling plaats in het aantal gewonden na vijf opeenvolgde jaren met een jaarlijkse stijging. Het streven van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 komt daarmee niet binnen bereik. Nederland staat in 2013 weer op een vierde plaats op de lijst met veiligste landen wat betreft verkeersveiligheid (na een achtste plaats in 2012).

Aantal verkeersdoden gehalveerd sinds 2000, aantal ernstig gewonden toegenomen

Het aantal verkeersdoden is tussen 2000 en 2013 afgenomen met 52 procent. In 2011 nam het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 nog enigszins toe. In 2012 was weer een daling te zien die zich in 2013 heeft doorgezet. In tegenstelling tot het aantal verkeersdoden nam het aantal ernstige verkeersgewonden in deze periode toe met 16 procent, tot 19.200. Het aantal ernstige verkeersgewonden daalde aanvankelijk, maar steeg tussen 2006 en 2010 met bijna 25 procent. Het streven van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 komt daarmee niet binnen bereik.

De permanente verbetering van de verkeersveiligheid is één van de doelen in de Structuurvisie. De gezamenlijke overheden streven ernaar het aantal verkeersdoden in 2020 te reduceren tot maximaal 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot maximaal 10.600. Daarnaast is een plaats in de top vier van de Europese Unie het streven.

Verkeersveiligheid ten opzichte van andere EU-landen

De verkeersveiligheid in verschillende landen wordt met elkaar vergeleken via het aantal verkeersdoden naar inwoners. Nederland staat in de Europese Unie in 2013 op de vierde plaats en staat daarmee op dezelfde plaats als in 2011, na een achtste plaats in 2012. In Nederland daalde het aantal slachtoffers in de periode 2012-2013 met 12% tegen een gemiddelde daling in Europa van 8%. Malta, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn in 2013 de vier veiligste landen als het gaat om de wegverkeersveiligheid.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicatoren verwijzen naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze bijlage bevat de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden

Omschrijving

Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid door reductie van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden.

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Bron: RWS, Dienst Verkeer en Scheepvaart

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden, 2000 - 2013 (indicator 2148, versie 02 , 10 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.