Beschikbaarheid hoofdinfrastructuur, 2010 - 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De beschikbaarheid van het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet voldoen aan de norm. Het vaarwegennet zit net op de norm en het wegennet ruim boven de norm. De beschikbaarheid van het spoorwegennet zakt vanaf 2013 net onder de norm van 98%
Sinds 2013 wordt de beschikbaarheid van het wegennet en het vaarwegennet gemonitord aan de hand van de technische beschikbaarheid van de hoofdinfrastructuur in percentage tijd. Het spoorwegennet wordt gemonitord aan de hand van de geleverde treinpaden: de spoorcapaciteit die voor treinen is gereserveerd.

Beschikbaarheid van de hoofdinfrastructuur

Het zogenaamde functioneel beeld van de hoofdinfrastructuurnetwerken wordt beschreven aan de hand van indicatoren die de beschikbaarheid van de netwerken representeren. Vanaf 2013 wordt dit voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet gemonitord via de indicator 'technische beschikbaarheid van de hoofdinfrastructuur in percentage tijd". Deze indicator geeft aan in hoeverre de hoofdinfrastructuur in staat is om zijn functie volledig te kunnen uitvoeren. De indicator voor de beschikbaarheid van het hoofdwegennet is nieuw. De normwaarde (2012) is bepaald aan de hand van gegevens uit 2011 en 2012, die onvoldoende representatief waren waardoor de norm te laag is ingeschat. Voor de komende jaren (vanaf 2017) zal de norm zal naar boven worden bijgesteld op basis van de ervaring met de indicator in de afgelopen jaren.
Voor het spoorwegennet wordt de beschikbaarheid vanaf 2010 gemonitord via de indicator 'geleverde treinpaden': de spoorcapaciteit die voor treinen is gereserveerd.

Hoofdwegennet

Voor het hoofdwegennet kan geconcludeerd worden dat de technische beschikbaarheid met minimaal 98% vanaf 2013 ruim boven de normwaarde ligt.

Hoofdvaarwegennet

De indicator is gericht op de technische beschikbaarheid van het totale hoofdvaarwegennet. Omdat het meten hiervan nog niet mogelijk is, wordt de score tot die tijd bepaald door de som van geplande en ongeplande stremmingen op objecten. De indicator scoort sinds 2013 precies volgens de gestelde norm.

Spoorwegennet

Beschikbaarheid van het spoorwegennet wordt met de indicator geleverde treinpaden uitgedrukt. Dat is de spoorcapaciteit die voor treinen is gereserveerd. De gemiddelde jaarlijkse beschikbaarheid van het spoor is over de tijd gemeten vrij constant, maar zakt vanaf 2013 net iets onder de norm van 98% .

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal belang: Het in standhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen
  • Essentiële onderdelen Nota Mobiliteit (bijlage 6 SVIR)

    De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte noemt goed beheer en onderhoud van het bestaande, internationaal vergeleken, zeer zwaar belastte hoofdinfrastructuurnetwerk van wegen, spoorwegen en vaarwegen een basisvoorwaarde voor een robuust mobiliteitssysteem. Betrouwbare netwerken zijn van groot belang.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Beschikbaarheid hoofdinfrastructuur
Omschrijving
Onderhoudssituatie van de hoofdinfrastructuurwerken (hoofwegen, spoorwegen en hoofdvaarwegen)
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
2 jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Beschikbaarheid hoofdwegennet: Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd. hoofdvaarwegennet: Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.Beschikbaarheid spoorwegennet: Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Beschikbaarheid hoofdinfrastructuur, 2010 - 2015 (indicator 2156, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.