Woningwaarde, 2013

Op 1 januari 2013 was de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen 228 duizend euro. Van eigen woningen was de waarde 55% hoger dan van huurwoningen.

Nieuwe woningen het duurst

Woningen die vanaf 2005 zijn gebouwd hebben de hoogste WOZ-waarde. Dit zijn de kwalitatief betere woningen met vaak een iets grotere vloeroppervlakte. In de naoorlogse periode van 1945 tot 1964 is de goedkoopste bouw gerealiseerd. Het accent lag toen op het bouwen van woningen (veelal appartementen van vier verdiepingen). Daarna lag de aandacht meer op de kwaliteit van de woningen. De waarde van de vooroorlogse woningen is hoger dan die uit de perioden 1945-2004.

Waarde eigen woningen hoger dan van huurwoningen

De waarde van eigen woningen bedroeg 270 duizend euro op 1 januari 2013 en van huurwoningen 175 duizend euro. Dat is een verschil van 95 duizend euro.
Het waardeverschil is het grootst in Wassenaar (283 duizend euro) en het kleinst in Urk (41 duizend euro).
De woningwaarde van eigen woningen varieerde van 204 duizend euro in de provincie Groningen tot 317 duizend euro in Utrecht. De WOZ-waarde van huurwoningen was in Utrecht eveneens het hoogst (207 duizend euro) en in Groningen het laagst (134 duizend euro). Het waardeverschil tussen huur- en koopwoningen is in Utrecht het grootst (111 duizend euro) en in Flevoland het kleinst (65 duizend euro).

Veel goedkope woningen in Groningen en Limburg

In de gemeente Pekela zijn de eigen woningen het goedkoopst (161 duizend euro). Van de tien gemeenten met de laagste WOZ-waarde voor koopwoningen liggen er vijf in de provincie Groningen, drie in Limburg en twee in Friesland. De gemeente Heerlen kent de laagste waarde van huurwoningen (104 duizend euro). Van de tien gemeenten met de laagste waarde van huurwoningen liggen er vier in Limburg en de provincie Groningen en twee in Friesland. In de krimpregio's blijkt de waarde het laagst. In de Zeeuws-Vlaamse gemeenten Sluis en Hulst liggen de WOZ-waarden ongeveer halverwege de goedkoopste en de gemiddelde waarden.
De duurdere koopwoningen staan in de gemeente Blaricum (gemiddeld 680 duizend euro) De top-tien gemeenten liggen in Noord-Holland (6), Utrecht (2), Zuid-Holland en Gelderland (1). De gemiddeld duurste huurwoningen staan in de Noord-Hollandse gemeente Laren (448 duizend euro). Van de gemeenten met de hoogste waarden liggen er vijf in Noord-Holland, twee in Zuid-Holland en Noord-Brabant en één in Gelderland.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningwaarde, 2013
Omschrijving
Dit artikel bevat gegevens over woningwaarde in 2013. De gegevens zijn afkomstig uit de WOZ-registratie en de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). De gegevens uitgesplitst naar bouwjaar zijn beschikbaar vanaf januari 2012.
Tot een woning worden die verblijfsobjecten uit de BAG beschouwd die als hoofd- of nevenfunctie een woonfunctie hebben en die bovendien de status 3, 4 of 6 hebben.

De BAG onderscheidt de volgende gebruikscodes:
Woonfunctie; woning
Bijeenkomstfunctie; kerk, congrescentrum, bioscoop e.d.
Celfunctie; gevangenis
Gezondheidsfunctie; ziekenhuis e.d.
Industriefunctie; fabriek e.d.
Kantoorfunctie; kantoor
Logiesfunctie; recreatiewoning, hotel e.d.
Onderwijsfunctie; school
Sportfunctie; sporthal e.d.
Winkelfunctie; winkel
Overige gebruiksfunctie; parkeergarage, gemaal e.d.

De volgende statuscodes worden gehanteerd:
1 Gevormd; bouwvergunning (omgevingsvergunning) verleend of bouw gestart.
2 Niet gerealiseerd; afgezien van bouw of ingetrokken bouwvergunning (omgevingsvergunning).
3 In gebruik (niet ingemeten); opgeleverd, nog niet kadastraal ingemeten.
4 In gebruik; opgeleverd, wel kadastraal ingemeten.
5 Ingetrokken; sloop of splitsen of samenvoegen (waarbij nieuwe verblijfsobjecten worden toegevoegd en oude ingetrokken).
6 Buiten gebruik; onbewoonbaar maar nog niet gesloopt.

Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.De eigendomssituatie van de woningvoorraad en het bouwjaar worden bepaald op basis van een koppeling van de voorraad woningen uit de BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Bert Bunschoten
Berekeningswijze
Het onderscheid huur/eigen gebeurt op basis van een koppeling van de voorraad woningen uit de BAG en het WOZ-register, aangevuld met gegevens uit het woningbestand van het Kadaster.Aan elk WOZ-object wordt het bouwjaar zoals opgenomen in de BAG toegevoegd. De WOZ-waarde wordt ontleend aan het WOZ-register. Het CBS bouwt het WOZ-register op aan de hand van de gemeentelijke opgaven van de WOZ-waarde van gebouwen.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie de beschrijving Waarde Onroerende Zaken op de website van het CBS.
Opmerking
In het algemeen wijkt de WOZ-waarde af van de transactieprijzen van verkochte woningen. Gemeenten stellen de WOZ-waarde vast aan de hand van de verkoopprijzen van drie andere vergelijkbare woningen uit dezelfde buurt in de voorafgaande een tot anderhalf jaar. Dat betekent in ieder geval dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde achter loopt bij de ontwikkeling van de verkoopprijzen. In perioden dat prijzen (sterk) dalen of stijgen, zal er dus een niveauverschil zijn. Verder kan het zijn dat de gemiddelde waarde van verkochte woningen hoger of lager is dan de gemiddelde waarde van de woningen omdat duurdere of goedkopere woningen worden verkocht. Ten slotte worden verkoopprijzen bij bijzondere overdrachten zoals bij familieverkopen of executieverkopen door de gemeente niet meegewogen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Voor 2013 geldt dat de gemiddelde WOZ-waarden hoger liggen dan de gemiddelde verkoopprijzen. Zie ook de CLO-bijdrage 2115 verkoopprijs woningen.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale waarneming).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningwaarde, 2013 (indicator 2168, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.