Budget vervanging en renovatie hoofd-infrastructuur en watersysteem 2016-2020

Vervanging en renovatie (VenR) betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen, waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zijn veel kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.

Hoofdwegennet

Voor het hoofdwegennet is tussen 2016 en 2020 ongeveer € 3 miljard voor vervanging en renovatie in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gereserveerd. Daarvan is tot en met 2018 ca. 20% gerealiseerd. Voor de totale vervangings- en renovatieopgave van het hoofdwegennet is in de periode 2012 tot en met 2030 een bedrag beschikbaar van € 3.125 miljoen.

Hoofdvaarwegennet

Voor het hoofdvaarwegennet is tussen 2016 en 2020 tussen de € 600 miljoen en € 1,3 miljard voor vervanging en renovatie in het MIRT gereserveerd. Daarvan is tot en met 2018 tussen de 17 en 28% gerealiseerd. Voor de totale vervangings- en renovatieopgave van het hoofdvaarwegennet is in de periode 2012 tot en met 2030 een bedrag beschikbaar van € 1.306 miljoen.

Hoofdwatersysteem

Voor het hoofdwatersysteem is tussen 2016 en 2020 tussen de € 900 miljoen en € 1,2 miljard voor vervaging en renovatie in het MIRT gereserveerd. Daarvan is tot en met 2018 tussen de 5 en 10% gerealiseerd. Voor de totale vervangings- en renovatieopgave van het hoofdwatersysteem is in de periode 2012 tot en met 2033 een bedrag beschikbaar van € 1.061 miljoen.

Beleidsdoelstellingen

  • Door het vervangen of renoveren van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van het hoofdwegennet op lange termijn geborgd. Dit leidt tot een modernisering en verduurzaming van het hoofdwegennet waardoor het blijft bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.
  • Door het vervangen of renoveren van objecten en onderdelen van het hoofdvaarwegennet worden de beschikbaarheid en veiligheid op lange termijn geborgd. Hierdoor is ook in de toekomst een robuust hoofdnetwerk van vaarwegen gegarandeerd dat op duurzame wijze bijdraagt aan een goede en betrouwbare bereikbaarheid van de economische kerngebieden over water.
  • Door het vervangen of renoveren van objecten en onderdelen wordt het hoofwatersysteem duurzaam op orde gehouden. Hierdoor houdt Nederland droge voeten en kan het over voldoende zoetwater en schoon (drink)water blijven beschikken, nu en in de toekomst.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vervanging en renovatie hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersysteem
Omschrijving
De ontwikkeling van de projectbudgetten en uitgaven aan vervanging en renovatie voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem.
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Berekeningswijze
Nvt.
Basistabel
MIRT 2020
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
1x per jaar
Achtergrondliteratuur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (2019). MIRT overzicht 2020. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Budget vervanging en renovatie hoofd-infrastructuur en watersysteem 2016-2020 (indicator 2211, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.