Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Recent vernieuwd

De indicatoren in het Compendium voor de Leefomgeving worden regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van de laatste indicatoren die geactualiseerd zijn. Via deze pagina, kunt u dus eenvoudig zien welke nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen sinds uw vorige bezoek.

Updates via RSS en Twitter

Een nog eenvoudigere en snellere manier om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, is één of meer van de RSS-feeds van het Compendium voor de Leefomgeving te gebruiken. De algemene RSS-feed van het Compendium voor de Leefomgeving kan ook via het RSS-icoontje hierboven benaderd worden. Ook kunnen wijzigingen via Twitter gevolgd worden.

 • Vegetatie duinen, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken en ruigtesoorten toe. Dat leidt tot een afname van de bedekking van kenmerkende... meer

 • Vegetatie van open moerassen, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  In de Nederlandse moerassen nemen ruigtesoorten, struiken en bomen toe en loopt het aandeel van kenmerkende soorten terug.

 • Vegetatie van de heide, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  Bomen en struiken nemen toe op de heide. De vergrassing van de heide is de laatste 20 jaar niet verder toegenomen.

 • Zoogdieren, 1990-2018

  Indicator | 24 november 2019

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1990.

 • Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2017

  Indicator | 22 november 2019

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

 • Broedvogels van bos, 1990-2018

  Indicator | 21 november 2019

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

 • Ammoniak in lucht, 2005-2018

  Indicator | 21 november 2019

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (... meer

 • Stikstofdepositie, 1990-2018

  Indicator | 21 november 2019

  De depositie van stikstof bedroeg in 2018, gemiddeld over Nederland 1730 mol stikstof per ha (mol N/ha). De stikstofdepositie is met circa 36 procent... meer

 • Fauna van het land, 1990-2018

  Indicator | 20 november 2019

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 15% achteruitgegaan. De laatste jaren is geen sprake meer van een daling, maar is de trend... meer

 • Herkomst stikstofdepositie, 2018

  Indicator | 15 november 2019

  Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 68% aan de stikstofdepositie bij. In Nederland levert de agrarische sector met 46% verreweg de grootste... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.