Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 10 van de 457

 1. Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2021

  Indicator | 5 juli 2022

  In 2021 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 122 miljard kWh, 1 miljard kWh hoger dan in 2020. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 2 miljard kWh af, terwijl het… meer

 2. Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2021

  Indicator | 5 juli 2022

  In 2021 daalde de bruto elektriciteitsproductie met bijna 2 procent ten opzichte van 2020. Fossiele brandstoffen, met name aardgas en steenkool, blijven de belangrijkste ingezette… meer

 3. Hoogopgeleiden, 2021

  Indicator | 5 juli 2022

  Van de 15- tot 75-jarigen in Nederland is 36 procent hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage personen met… meer

 4. Netto-arbeidsparticipatie, 2021

  Indicator | 5 juli 2022

  De netto-arbeidsparticipatie in Nederland is in 2021 licht gestegen ten opzichte van 2020. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie zijn over het algemeen beperkt. Wel is het… meer

 5. Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

  Indicator | 28 juni 2022

  Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk… meer

 6. Trend van vogels in stedelijk gebied, 2007-2020

  Indicator | 24 juni 2022

  De gezamenlijke trend van 83 voorkomende vogelsoorten in stedelijk gebied daalt licht. Het gaat hierbij vooral om soorten van het groene milieu. Watervogels en de slechtvalk gaan… meer

 7. Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Van de Nederlandse soorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen nemen er meer toe dan af. Bij de broedvogels van de Vogelrichtlijn houden vooruitgaande en achteruitgaande… meer

 8. Trend van zoogdieren, 1995-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. De toename vlakt in recente jaren wel af. … meer

 9. Rode Lijst Indicator, 1995-2021

  Indicator | 22 juni 2022

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

 10. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.