Water en milieu

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijna al het afvalwater van bedrijven (93%) en huishoudens (98%) wordt gezuiverd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een aantal bedrijven met veel afvalwater zuivert in een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Ontwikkelingen rioolwaterzuiveringsinstallaties

Inmiddels is circa 93% van de afvalwaterstroom van bedrijven en ruim 98% van de huishoudens aangesloten op een stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De capaciteit van rwzi's heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd rond de 25 miljoen inwonerequivalenten. Als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (VROM/V&W, 1996) hebben er grote technische aanpassingen plaatsgevonden op de rwzi's om een betere zuiveringsprestatie voor nutriënten te bewerkstelligen, ten einde de emissie en belasting van het oppervlaktewater door vermestende stoffen te verminderen.

Verschuiving van chemische naar biologische defosfatering

De aanpassingen voor defosfatering zijn al geruime tijd doorgevoerd. Het aandeel rwzi's met defosfatering neemt dan ook nog maar weinig toe. Chemische defosfatering is daarbij nog steeds de meest gebruikte methode, maar het aandeel biologische fosfaatverwijdering is in de periode 1995-2006 toegenomen van 10% naar 49% (CBS, 2008a; ter Veen, 2007). De verwachting is dat deze trend zich nog verder voortzet.

Stikstofverwijdering bezig aan inhaalrace

Om eind 2005 te kunnen voldoen aan de strenge Europese normen voor de kwaliteit van oppervlaktewater, is het aandeel rwzi's waar extra stikstofverwijdering plaatsvindt de laatste jaren sterk gestegen. Dit aandeel zal de komende jaren nog licht toenemen. In 2006 wordt op meer dan 70% van de totale zuiveringscapaciteit extra stikstofverwijdering toegepast (ter Veen, 2007). In 1995 was dit nog slechts 11%.

Ontwikkelingen afvalwaterzuiveringsinstallaties

Het aantal en de capaciteit van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) is vooral in de jaren tachtig sterk gegroeid, mede onder invloed van het saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen. Voor grote lozers werd het economisch aantrekkelijk om zelf te zuiveren vanwege de daarbij te behalen forse besparingen op de verontreinigingsheffingen. De laatste jaren neemt de capaciteit van awzi's langzaam af en bedroeg in 2006 13,7 miljoen inwonerequivalenten (CBS, 2008b).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Omschrijving

De capaciteit van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties die het afvalwater van huishoudens en een deel van het bedrijfaafvalwater zuiveren van zuurstofbindende stoffen en zware metalen en van afvalwaterzuiveringsinstallaties bij de industrie.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Berekeningswijze gegevens Zuivering van stedelijk afvalwater

Basistabel

CBS-StatLine: Zuivering van stedelijk afvalwater, technische kenmerken installatiesCBS-StatLine: Afvalwaterzuivering bij bedrijven, installaties naar type

Geografisch verdeling

Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie

Andere variabelen

Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), afzet zuiveringsslib, energieverbruik en energieopwekking,

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie de Berekeningswijze.

Opmerking

De capaciteitsgegevens worden door de waterkwaliteitsbeheerders en bedrijven aan het CBS verschaft.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2006 (indicator 0044, versie 09 , 6 juni 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.