Water en milieu

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijna 97 procent van het afvalwater van bedrijven en huishoudens wordt gezuiverd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een aantal bedrijven met veel afvalwater zuivert in een eigen (industriële) afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Ontwikkelingen rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)

In 2009 wordt bijna al het afvalwater van bedrijven (93 procent) en huishoudens (99 procent) gezuiverd bij een RWZI. De capaciteit van RWZI's heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd rond de 25 miljoen inwonerequivalenten.
Als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (VROM / V&W, 1996) hebben er grote technische aanpassingen plaatsgevonden op de RWZI's om een betere zuiveringsprestatie voor nutriënten te bewerkstelligen. Deze maatregelen hebben als doel de emissie en belasting van het oppervlaktewater door vermestende stoffen te verminderen.

Verschuiving van chemische naar biologische defosfatering

De aanpassingen voor defosfatering zijn voor het belangrijkste deel in de jaren negentig doorgevoerd. Het aandeel RWZI's met defosfatering neemt dan ook niet meer toe. Chemische defosfatering is nog steeds de meest gebruikte methode. Daarnaast wordt er (vaak naast chemische methoden) steeds vaker biologische fosfaatverwijdering toegepast. Het aandeel RWZI's met biologische fosfaatverwijdering is tussen 1995 en 2009 toegenomen van 10 naar 70 procent (CBS, 2011a).

Inhaalrace stikstofverwijdering bijna voltooid

Het aandeel RWZI's waar extra stikstofverwijdering plaatsvindt, is het laatste decennium sterk gestegen. In 2009 wordt op 90 procent van de totale zuiveringscapaciteit extra stikstofverwijdering toegepast. In 1995 was dit nog slechts 11 procent. Voor de komende jaren wordt nog een lichte toename verwacht.

Ontwikkelingen industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's)

Het aantal en de capaciteit van AWZI's is vooral in de jaren tachtig sterk gegroeid. Dit was mede onder invloed van het saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen. Voor grote industriële lozers werd het economisch aantrekkelijk om zelf te zuiveren vanwege de daarbij te behalen forse besparingen op de verontreinigingsheffingen. De capaciteit van AWZI's is al geruime tijd stabiel; in 2009 bedraagt zij 13,8 miljoen inwonerequivalenten (CBS, 2011b).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Omschrijving

De capaciteit van rioolwaterzuiveringsinstallaties (die het afvalwater van huishoudens en een deel van het bedrijfsafvalwater zuiveren van zuurstofbindende stoffen en zware metalen) en van afvalwaterzuiveringsinstallaties bij de industrie.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Informatie over de berekeningswijze van de gegevens is te vinden in de korte onderzoeksbeschrijving Zuivering van stedelijk afvalwater.

Basistabel

StatLine: Zuivering van stedelijk afvalwater, technische kenmerken installaties (CBS, 2011a)StatLine: Afvalwaterzuivering bij bedrijven, installaties naar type zuivering (CBS, 2011b)

Geografisch verdeling

Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie

Andere variabelen

Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), afzet zuiveringsslib, energieverbruik en energieopwekking.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie de berekeningswijze

Opmerking

De capaciteitsgegevens worden door de waterkwaliteitsbeheerders en bedrijven aan het CBS verschaft.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2009 (indicator 0044, versie 12 , 22 juni 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.