Water en milieu

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijna 97 procent van het afvalwater van bedrijven en huishoudens wordt gezuiverd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een aantal bedrijven met veel afvalwater zuivert in een eigen (industriële) afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Ontwikkelingen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)

In 2011 wordt ruim 99 procent van het afvalwater van de huishoudens gezuiverd bij één van de 345 RWZI's in Nederland. Ook vrijwel alle bedrijven lozen hun afvalwater via het riool op een RWZI. Een aantal grote industriële bedrijven zuivert het afvalwater zelf. De capaciteit van RWZI's heeft zich de laatste tien jaar gestabiliseerd rond de 24 miljoen inwonerequivalenten.

Veel technische aanpassingen om zuivering nutriënten te verbeteren

De implementatie van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (VROM / V&W, 1996) heeft rond de eeuwwisseling geleid tot grote technische aanpassingen bij de RWZI's. Hierdoor is de zuiveringsprestatie voor nutriënten verbeterd en zijn de emissie en belasting van het oppervlaktewater door vermestende stoffen verminderd.

Biologische defosfatering meest gebruikte methode

De aanpassingen voor defosfatering zijn voor het belangrijkste deel in de jaren negentig doorgevoerd. Het aandeel RWZI's met defosfatering neemt dan ook niet meer toe.
Biologische defosfatering is inmiddels de meest gebruikte methode. Het aandeel RWZI's met biologische fosfaatverwijdering is tussen 1995 en 2011 toegenomen van 10 naar bijna 70 procent (CBS, 2013a). Chemische fosfaatverwijdering wordt daarnaast vaak toegepast ter aanvulling van biologische methoden.

Inhaalrace stikstofverwijdering voltooid

Het aandeel RWZI's waar extra stikstofverwijdering plaatsvindt, is het laatste decennium sterk gestegen. In 2011 wordt op bijna 90 procent van de totale zuiveringscapaciteit extra stikstofverwijdering toegepast. In 1995 was dit nog slechts 11 procent. Voor de komende jaren wordt nog een lichte toename verwacht.

Ontwikkelingen bij bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's)

Het aantal en de capaciteit van AWZI's zijn vooral in de jaren tachtig sterk gegroeid. Dit was mede onder invloed van het saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen. Voor grote industriële lozers werd het economisch aantrekkelijk om zelf te zuiveren vanwege de daarbij te behalen forse besparingen op de verontreinigingsheffingen. De capaciteit van AWZI's is in 2011 licht gedaald ten opzichte van 2010. In 2011 bedraagt zij 14,0 miljoen inwonerequivalenten (CBS, 2013b).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Omschrijving

Ontwikkeling van de capaciteit van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en afvalwaterzuiveringsinstallaties bij de industrie (AWZI's).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De capaciteitsgegevens worden door de waterkwaliteitsbeheerders en bedrijven aan het CBS verschaft. Informatie over de berekeningswijze van de gegevens is te vinden in de korte onderzoeksbeschrijving Zuivering van stedelijk afvalwater.

Basistabel

StatLine: Zuivering van stedelijk afvalwater, technische kenmerken installaties (CBS, 2013a)StatLine: Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties naar type zuivering (CBS, 2013b)

Geografisch verdeling

Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie

Andere variabelen

Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), afzet zuiveringsslib, energieverbruik en energieopwekking.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie de berekeningswijze

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2011 (indicator 0044, versie 14 , 23 juli 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.