Emissies naar lucht per doelgroep, 2010

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Cijfers over de emissies van broeikasgassen en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen en de herkomst naar sector zijn terug te vinden in onderstaande indicatoren:

De emissie van kooldioxide werd in 2010 door drie belangrijke bronnen veroorzaakt: de energievoorziening (36%), verkeer en vervoer (21%) en de industrie (18%). Dit zijn voorlopige cijfers. De sector Verkeer en vervoer is ook een belangrijke bron van vluchtige organische stoffen en stikstofoxiden. De landbouw is de grootste bron van ammoniak, methaan en distikstofoxide.

Bijdragen doelgroepen aan de emissie broeikasgassen (IPCC-categorieën)

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijk deel van de totale emissie van methaan (CH4: 62%) en distikstofoxide (N2O: 76%). De industrie levert een belangrijke bijdrage aan de totale emissie van kooldioxide (CO2: 18%), en chloorfluorkoolwaterstoffen (HFKs, PFKs en SF6: 37%). De energiesector levert 36% van de emissie van CO2. Het verkeer veroorzaakt 21% van de CO2 en 28% van de emissie van HFKs, PFKs en SF6. De cijfers zijn samengesteld volgens de berekeningsprotocollen van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC). De cijfers over 2010 zijn gebaseerd op voorlopige energie- en productiestatistieken van het CBS.

Bijdragen doelgroepen aan de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging (NEC-sectoren)

De sector land- en tuinbouw levert de grootste bijdrage aan de totale emissie van ammoniak (NH3: 86%). Ook de bijdrage aan de emissie van fijn stof is aanzienlijk (20%). De industrie, inclusief raffinaderijen en energievoorziening, levert de grootste bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide (SO2: 91%). Het verkeer draagt in belangrijke mate bij aan de totale emissies van koolmonoxide (CO: 68%), vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan: 28%) en NOx (60%).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Emissies naar lucht per doelgroep
Omschrijving
Emissies van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en perfluorkoolwaterstoffen (PFK's), chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en zwavelhexafluoride (SF6)) en NEC-emissies van verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (Zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10), vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (VOS) en koolmonoxide (CO) per doelgroep (Landbouw, Industrie, Energiesector, Verkeer en vervoer, en Overige voor de broeikasgassen en Land- en tuinbouw, Industrie, raffinaderijen en energie, Consumenten, Verkeer en vervoer, Bouw en HDO voor verzurende emissies).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, Agentschap NL, TNO, Deltares).
Berekeningswijze
De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling van de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.
Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie
Basistabel
Alle data opvraagbaar op Emissieregistratie
Verder:
CBS-StatLine: IPCC-emissies naar lucht
CBS-StatLine: NEC-emissies naar lucht
Geografische verdeling
Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)
Andere variabelen
Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCC
In totaal circa 300 stoffen
Circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen
Verschijningsfrequentie
In maart definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1
Achtergrondliteratuur
Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst
Opmerking
De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Zie CO2-emissies verklaard, voor een toelichting op de IPCC-emissies. De cijfers over 2010 zijn gebaseerd op voorlopige energie- en productiestatistieken van het CBS. In maart 2012 worden de definitieve emissiecijfers vastgesteld.
Betrouwbaarheidscodering
C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht per doelgroep, 2010 (indicator 0082, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.