Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voor de meeste stoffen is de emissie naar water afgenomen. Dit komt door technische maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en door een daling van de directe emissies.

Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater: 2001

Emissiesw.o.Belasting
 totaalindirecttotaal
 1 000 kg  
    
N-totaal75 60066 400116 300
P-totaal8 2407 3107 780
    
Cadmium (Cd)1,180,8851,73
Chroom (Cr)29,825,311,1
Koper (Cu)20115896,7
Kwik (Hg)0,7740,7250,185
Lood (Pb)14093,9111
Nikkel (Ni)32,527,237,4
Zink (Zn)420328541
Arseen (As)12,54,0811,5
    
Benzeen1472,46145
Benzo(a)pyreen0,4630,1240,695
Ethylbenzeen3,783,161,25
Fluorantheen2,360,4595,25
PAK (6 van Borneff)3,640,8376,59
Tolueen3596,76352
Xylenen1696,45163
    
Chloriden1 279 000211 0001 585 000
   
 kg  
    
1,2-Dichloorethaan2 44055,82 410
Hexachloorbutadieen0,11-0,11
1,1,1-Trichloorethaan37,19,4328,2
Trichlooretheen868772135
DRINS0,980,03760,943
    
Belastingw.v.    
 totaaldirecteffluenten RWZI'sriool-stelsel1)atmos-ferische depositieuit- en afspoeling
 1 000 kg     
       
N-totaal116 3009 20029 6002 2905 26070 000
P-totaal7 7809252 930122 3 800
       
Cadmium (Cd)1,730,2920,3910,06640,210,77
Chroom (Cr)11,14,575,140,4450,988.
Koper (Cu)96,743,7212,012,0428
Kwik (Hg)0,1850,04940,130,0051 .
Lood (Pb)11145,712,829,210,712,4
Nikkel (Ni)37,45,3114,30,8883,113,8
Zink (Zn)54192,31085040,1250
Arseen (As)11,58,433,08. .
       
Benzeen1451440,269.  
Benzo(a)pyreen0,6950,340,01610,0660,273 
Ethylbenzeen1,250,6220,633.  
Fluorantheen5,251,90,09180,3352,92 
PAK (6 van Borneff)6,592,80,1920,4013,2 
Tolueen3523520,405.  
Xylenen1631620,322.  
       
Chloriden1 585 0001 067 000 200 700   
       
 kg     
       
1,2-Dichloorethaan2 4102 38022,3.  
Hexachloorbutadieen0,110,11-.  
1,1,1-Trichloorethaan28,227,70,566.  
Trichlooretheen1359638,6.  
DRINS0,9430,9390,00376.  
       
Bron: CCDM (2003).CBS/MC/aug03/0084
1) De som van emissies afkomstig van overstorten, regenwaterriolen en lozingen uit directe (ongezuiverde) rioolstelsels.
Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

Afname belasting van het oppervlaktewater

Door zuiveringstechnische maatregelen en door een daling van de indirecte emissies zijn de effluenten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) voor de meeste stoffen afgenomen. Desondanks hebben de effluenten van RWZI's nog een aanzienlijk aandeel in de belasting van het oppervlaktewater. De effluenten zijn het restant van de indirecte emissies na zuivering. Door emissiereductie bij met name bedrijven is de directe emissie naar het oppervlaktewater in de periode 1990-2001 aanzienlijk afgenomen.

Overige bijdragen aan de belasting van oppervlaktewater

Naast directe emissies, effluenten en emissies uit het rioolstelsel vindt er ook atmosferische depositie op het oppervlaktewater plaats. Voor N en P en een aantal zware metalen is tenslotte de uit- en afspoeling van landbouwgronden een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater.

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel vermeldt zowel de emissies naar water als de belasting van het oppervlaktewater. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. De lozingen op het riool komen pas na zuivering in het oppervlaktewater (indirect). Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002.

Referenties

CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2001 (indicator 0084, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.