Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is vervallen omdat voor eenvoudiger presentaties van de gegevens is gekozen.

Voor de meeste stoffen is de emissie naar water afgenomen. Dit komt door technische maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en door een daling van de directe emissies.

 Emissies, w.o.Belasting,
 totaalindirecttotaal
    
 1 000 kg  
    
N-totaal89 30079 700143 700
P-totaal12 10011 1007 950
    
Cadmium (Cd)1,260,9037,41
Chroom (Cr)28,224,58,84
Koper (Cu)211166154
Kwik (Hg)0,7520,7090,502
Lood (Pb)13993,5239
Nikkel (Ni)27,022,0190
Zink (Zn)4663363774
Arseen (As)11,93,8911,0
    
Benzeen1423,10139
Benzo(a)pyreen0,400,1270,629
Ethylbenzeen4,964,691,21
Fluorantheen2,120,4655,01
PAK (6 van Borneff)3,250,8456,19
Tolueen3486,20342
Xylenen17210,5162
Cyaniden als CN13,21,1312,4
    
Chloriden1 279 000211 0001 027 900
    
 kg  
    
1,2-Dichloorethaan1 2261571 132
1,1,1-Trichloorethaan24024,0
Trichlooretheen75275039,8
    
 Belasting,w.v.    
 totaaldirecteffluenten RWZI'sriool-stelsel1)atmos-ferische depositieuit- en afspoeling
 1 000 kg     
       
N-totaal143 7009 63027 7502 29034 05070 000
P-totaal7 9501 0253 000122 3 800
       
Cadmium (Cd)7,410,3550,3650,06643,503,12
Chroom (Cr)8,843,743,660,4450,988 
Koper (Cu)15445,218,32,0145,043,8
Kwik (Hg)0,5020,04360,130,00510,325 
Lood (Pb)23945,58,1329,210155,6
Nikkel (Ni)1904,9910,30,88845,0128
Zink (Zn)3774130105501923298
Arseen (As)11,07,973,06.  
       
Benzeen1391390,37.  
Benzo(a)pyreen0,6290,270,01650,0660,273 
Ethylbenzeen1,210,2670,939.  
Fluorantheen5,011,660,930,3352,92 
PAK (6 van Borneff)6,192,400,1940,4013,20 
Tolueen3423410,372.  
Xylenen1621620,527.  
Cyaniden als CN12,412,10,34.  
       
Chloriden1 027 900 916 100 111 800.  
       
       
       
1,2-Dichloorethaan1 06962,622,3.  
1,1,1-Trichloorethaan24,000,566.  
Trichlooretheen2,3237,538,6.  
       
Bron: CCDM (2003).CBS/MC/mei 04/0084
1) De som van emissies afkomstig van overstorten, regenwaterriolen en lozingen uit directe (ongezuiverde) rioolstelsels.
Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

Ontwikkeling belasting van het oppervlaktewater

Door zuiveringstechnische maatregelen en door een daling van de indirecte emissies zijn de effluenten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) voor de meeste stoffen afgenomen. Desondanks hebben de effluenten van RWZI's nog een aanzienlijk aandeel in de belasting van het oppervlaktewater. De effluenten zijn het restant van de indirecte emissies na zuivering. Door emissiereductie bij met name bedrijven is de directe emissie naar het oppervlaktewater in de periode 1990-2002 aanzienlijk afgenomen.

Overige emissies

Naast directe emissies, effluenten en emissies uit het rioolstelsel vindt er ook atmosferische depositie op het oppervlaktewater plaats. Voor N en P en een aantal zware metalen is tenslotte de uit- en afspoeling van landbouwgronden een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater.

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel vermeldt zowel de emissies naar water als de belasting van het oppervlaktewater. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater lager.

Technische toelichting

Referenties

CCDM (2004). Jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 (indicator 0084, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.