Emissies naar water: begrippen en definities

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Emissies

Bij diverse indicatoren die de wateremissies beschrijven wordt onderscheid gemaakt tussen emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater. Emissies, de vrachten die uit een bron vrijkomen, kunnen worden verdeeld in directe emissies naar het oppervlaktewater en indirecte emissies naar het rioolstelsel. De indirecte emissies bereiken niet in hun geheel het oppervlaktewater, omdat een deel door zuivering achterblijft of wordt afgebroken in rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's). De restvervuiling wordt via het effluent geloosd of wordt afgevoerd via het zuiveringsslib. Effluent is het gezuiverde afvalwater dat vanuit de zuiveringsinstallatie wordt geloosd op het oppervlaktewater. Bij sterke regenval treden soms riooloverstorten in werking waardoor een deel van het afvalwater ongezuiverd wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Belasting

De belasting van het oppervlaktewater is de vracht die daadwerkelijk het water bereikt en bestaat uit de som van de eerdergenoemde directe emissies, de effluenten, overstorten en regenwaterriolen. Daar komt dan nog bij de overdrachten tussen milieucompartimenten: atmosferische depositie rechtstreeks op het oppervlaktewater en uit- en afspoeling van bodems, met name van landbouwgronden. De aanvoer via rivieren uit het buitenland is niet meegenomen in de belasting omdat deze veroorzaakt wordt door buitenlandse bronnen.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer informatie over deze begrippen is te vinden in de Emissiemonitor (CCDM, 2002)

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water: begrippen en definities (indicator 0149, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.