Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Uitleg van de begrippen 'emissie' en 'belasting'. Emissies zijn de vrachten verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt.

Bij diverse indicatoren die de wateremissies beschrijven, wordt een onderscheid gemaakt tussen 'emissies naar oppervlaktewater en riool' en 'belasting van het oppervlaktewater'.

Emissies naar oppervlaktewater en riool

Wateremissies zijn alle verontreinigingen die met of via (afval)water uit een bron vrijkomen. Dat kan een puntbron zijn, zoals een bedrijf dat afvalwater loost, of een diffuse bron, bijvoorbeeld de corrosie van zinken dakgoten.
Deze emissies kunnen worden verdeeld in emissies naar het compartiment oppervlaktewater en emissies naar het compartiment riolering/RWZI.
De emissies naar het riool bereiken niet geheel het oppervlaktewater omdat een deel door zuivering achterblijft of wordt afgebroken in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). De restvervuiling wordt via het gezuiverde afvalwater (effluent) geloosd op het oppervlaktewater, of afgevoerd via het zuiveringsslib. Bij sterke regenval treden soms riooloverstorten in werking waardoor een deel van het afvalwater ongezuiverd wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Belasting van het oppervlaktewater

De belasting, of wel de vracht die daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt, bestaat uit de som van de emissies naar oppervlaktewater (zie hierboven) plus de overdrachten van vervuiling vanuit andere compartimenten naar het oppervlaktewater. Dat zijn vanuit het compartiment riolering/RWZI de effluenten, de overstorten en de regenwaterriolen, vanuit het compartiment lucht de atmosferische depositie op het oppervlaktewater en vanuit het compartiment bodem de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurbodems.
De aanvoer van vervuiling via rivieren uit het buitenland is niet meegenomen in de belasting omdat deze wordt veroorzaakt door buitenlandse bronnen.
In de diverse indicatoren wordt voor het compartiment riool/RWZI de naam 'riolering en waterzuivering' gebruikt.

Belasting van het rioolstelsel

Het rioolstelsel wordt belast door emissies op riool maar ook vanuit het milieucompartiment lucht via atmosferische depositie op verhard oppervlak en afspoeling naar het riool.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2010). Jaarcijfers 2008. RIVM en PBL, Bilthoven; CBS, Den Haag; RWS-Waterdienst, Lelystad; Alterra, Wageningen; Agentschap.nl, Utrecht, Deltares, Utrecht en TNO, Utrecht. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities
Omschrijving
Uitleg over het onderscheid tussen de belasting van het oppervlaktewater en de emissies naar riool en oppervlaktewater.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst, Deltares, Wageningen Universiteit-Alterra, Agentschap.nl, TNO)
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities (indicator 0149, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.