Lozing van zuurstofbindende stoffen en belasting van het oppervlaktewater, stroomschema 2008

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

In verband met het stopzetten van het onderzoek over de lozing van afvalwater is deze indicator beëindigd. Voor de emissie van stoffen naar het oppervlaktewater verwijzen wij u graag door naar het [dossier=nl0138].

De vervuilingswaarde van het geloosde afvalwater is in 2008 bijna 90 procent lager dan die van het oorspronkelijke afvalwater voor zuivering. Vrijwel al het afvalwater in Nederland wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Vervuilingswaarde door zuivering bijna 90 procent lager

Vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt in Nederland gezuiverd in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's). Na zuivering is de vervuilingswaarde van het afvalwater sterk verminderd. Van de totale vuillast (28,0 miljoen inwonerequivalenten) is in 2008 slechts 3,0 miljoen inwonerequivalenten geloosd op het oppervlaktewater, terwijl 24,9 miljoen inwonerequivalenten in de zuiveringsinstallaties werd verwijderd.

Uitleg stroomschema

Het stroomschema geeft in lichtblauw alle stromen zuurstofbindende stoffen weer die geloosd worden op RWZI's, bodem en oppervlaktewater. De donkerblauwe stroom geeft de verontreiniging weer die in het zuiveringsslib in de RWZI's achterblijft of naar de lucht vervluchtigt. Alle hoeveelheden zijn uitgedrukt in inwonerequivalenten.

Relevantie

Zuurstofbindende stoffen zijn alle in afvalwater voorkomende organische en anorganische verontreinigingen die bij afbraak zuurstof aan het water onttrekken. Bij overmatige lozing van deze stoffen kan de zuurstofhuishouding van het ontvangende oppervlaktewater ernstig worden verstoord waardoor bijvoorbeeld vissterfte kan optreden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Lozing van zuurstofbindende stoffen en belasting van het oppervlaktewater, stroomschema 2008
Omschrijving
De lozing van zuurstofbindende stoffen in afvalwater door huishoudens en bedrijven, de bestemming van de lozingen (riool, direct op oppervlaktewater of bodem), de lozing van het effluent en de totale belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
De gegevens van de lozingen door huishoudens en bedrijven zijn gebaseerd op de door de waterkwaliteitsbeheerders opgelegde aanslagen voor de verontreinigingsheffing in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo, geldig tot eind 2009).
Het transportverschil is het verschil tussen de totale lozing op RWZI's, berekend op basis van heffingen, en de werkelijke gemeten hoeveelheid verontreiniging in het influent van RWZI's. De belangrijkste oorzaak voor het verschil is de aanvoer van extra verontreiniging naar het riool via afspoeling van verharde oppervlakken. Deze verontreinigingen zijn niet inbegrepen bij de lozingen van de huishoudens en de bedrijven, zoals ze worden gepresenteerd in de indicator Stedelijk afvalwater: Stedelijk afvalwater: lozing van zuurstofbindende stoffen, 1975-2008.
De hoeveelheid zuurstofbindende stoffen is uitgedrukt in inwonerequivalenten (i.e.). Een inwonerequivalent komt overeen met het zuurstofverbruik van de verontreinigende stoffen in het afvalwater dat gemiddeld per persoon per etmaal wordt geloosd. Voor huishoudelijk afvalwater is het inwonerequivalent gelijk aan 54 gram Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) per dag. Voor bedrijfsafvalwater wordt uitgegaan van 136 gram Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) per dag. De BZV en CZV van afvalwater kan met chemische analyses bepaald worden. De cijfers in de tabel weerspiegelen dus de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die in een bepaald jaar gemiddeld per dag wordt geloosd.
Geografische verdeling
Nederland, landsdelen, provincies, stroomgebieden.
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Lozing van afvalwater (CBS, 2006)
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Lozing van zuurstofbindende stoffen en belasting van het oppervlaktewater, stroomschema 2008 (indicator 0151, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.