Broeikasgasemissie mondiaal 1970-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling mondiale broeikasgasemissie tussen 1990 en 2001

De totale mondiale emissies van broeikasgassen door de mens, zijn in de periode 1990-2001 met 11% toegenomen - ongeveer evenveel als de jaren daarvoor - terwijl de emissies in 2001 circa 1% gestegen zijn. De stijging in 2001 werd vooral veroorzaakt door een toename van de kooldioxide(CO2)-emissies van fossiele energie en lachgas (N2O) uit de landbouw; daarnaast droegen vooral de F-gassen (HFK's, PFK's en SF6) en CO2 van overige bronnen zoals cementproductie aan de toename bij. De stijging van de emissies van CO2 en N2O van circa 10% in de afgelopen tien jaar is vergelijkbaar met de stijging in de jaren tachtig. Daarentegen zijn de methaan(CH4)-emissies in de jaren negentig per saldo gelijk gebleven, terwijl ze in de tien jaar daarvoor ook met zo'n 10% gestegen waren. Het aandeel van de emissies van de F-gassen HFK's, PFK's en SF6 is in de afgelopen tien jaar verdubbeld van circa 0,6 tot 1,2%.

Ontwikkeling vanaf 1970

De emissies van de zes 'Kyoto'-broeikasgassen zijn wereldwijd tussen 1970 en 2000 met ruim 50% gestegen. De mondiale emissies van CO2 zijn in die periode met circa 60% gestegen, terwijl die van CH4 met circa 25% en de N2O-emissies met 45% gestegen zijn. Dit kan verklaard worden uit de toename van CH4-emissies van fossiele energiegebruik (+60%), en met name van gasverbruik, en van afvalproductie (+70%) (vuilnisstortplaatsen en afvalwater), terwijl de emissies van de landbouw per saldo gelijk zijn gebleven. De stijging van N2O-emissies is het gevolg van een toename van het gebruik van kunstmest en dierlijke mest en van een toename van de veeteelt en van de teelt van akkerbouwproducten.

Beleid

Het doel is om de emissie van broeikasgassen van de industrielanden, inclusief die in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie, die het Kyoto Protocol hebben ondertekend in de periode 2008-2012 gemiddeld 5% beneden het 1990-niveau te brengen.

Relevantie

De emissies van de broeikasgassen CO2, CH4, N2O en van de F-gassen HFK's, PFK's en SF6 zijn onderdeel van het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties. Nog lang niet alle landen rapporteren jaarlijks hun broeikasgasemissies en het Kyoto Protocol stelt alleen beperkingen aan de emissietrend 1990-2008/2012 van de industrielanden die aan het Protocol deelnemen.

Methodiek

De CO2-emissies van verbranding van fossiele energie is de werkelijke jaarlijkse uitstoot, dus niet temperatuurgecorrigeerd. Kort-cyclisch CO2 is niet meegenomen.

De CO2-emissie door ontbossing is niet de werkelijke emissie, maar is gebaseerd op de meerjarentrend per land. Na 1995 is de emissie vooralsnog constant aan 1995 verondersteld. Bij de schatting van de emissies van CH4 en N2O is rekening gehouden met een eventuele trend in de emissiefactoren van de belangrijkste bronnen.

Bronnen

  • IEA (2002). CO2 emissions from fossil fuel combustion, 1971-2000. 2002 Edition. International Energy Agency (IEA), Paris. Op internet:
  • Olivier, J.G.J., J.J.M. Berdowski, J.A.H.W. Peters, J. Bakker, A.J.H. Visschedijk and J.-P.J. Bloos (2000). Applications of EDGAR. Including a description of EDGAR 3.0: reference database with trend data for 1970-1995. RIVM (rapportnr. 773 301 001/NOP rapportnr. 410 200 051), Bilthoven.
  • Olivier, J.G.J. and J.J.M. Berdowski (2001). Global emissions sources and sinks. In: Berdowski, J., R. Guicherit and B.J. Heij (eds.) "The Climate System", pp. 33-78. A.A. Balkema Publishers/Swets & Zeitlinger Publishers, Lisse, The Netherlands. ISBN 90 5809 255 0.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Broeikasgasemissie mondiaal 1970-2001 (indicator 0167, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.