Verzuring en vermesting

Herkomst verzurende depositie, 2021

Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in Nederland, ten gevolge van de ons bekende bronnen, is voor 32% afkomstig uit het buitenland.

Grootste bijdrage komt nog steeds uit Nederland

Bronnen in Nederland leveren de grootste bijdrage aan de depositie van potentieel zuur in Nederland, namelijk zo'n 68% van het totaal. De overige 32% is afkomstig van buitenlandse bronnen. Een groot deel van de Nederlandse bijdrage (rond de helft) komt van agrarische bronnen in Nederland. Andere belangrijke binnenlandse bijdragen zijn huishoudens/diensten/bouw, wegverkeer en industrie/energie/raffinaderijen (respectievelijk 6%, 5% en 4%). De totale gemiddelde depositie in Nederland bedraagt 2055 mol/ha/jr. Hiervan komt 1680 mol/ha/jaar van bekende binnen- en buitenlandse bronnen en 375 mol/ha/jaar van de gehanteerde meetcorrectie. In deze meetcorrectie is de bijtelling 280 mol/ha/jaar voor de depositie van halogenen en organische zuren opgenomen. Deze meetcorrectie (18% van de totale depositie) is in de bovenstaande grafieken niet meegenomen.
 
Stikstof levert tevens een belangrijke bijdrage aan de vermestende depositie; zie ook Herkomst stikstofdepositie, 2021.

Import en export van zuur

De depositie van potentieel zuur in Nederland komt deels uit het buitenland (import). Een deel van de Nederlandse uitstoot komt als verzurende depositie in het buitenland terecht (export). Voor de depositie van potentieel zuur afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland ruim 4 maal zo veel exporteert als het van het buitenland ontvangt. Voor de depositie afkomstig van stikstofoxiden is de export ook bijna 5 keer zo groot als de import. Voor zwaveldioxide houden import en export elkaar ongeveer in evenwicht. In termen van totaal potentieel zuur exporteert Nederland 3 maal zo veel als het importeert.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Depositie van zuur in Nederland

Omschrijving

Depositie van zuur in Nederland op basis van modelberekeningen en uitgesplitst naar bijdragen van geoxideeerd zwavel (SOx), gereduceerd stikstof (NHx), geoxideerd stikstof (NOy) en overig zuur.

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

Onderdeel van de GCN-berekeningen

Basistabel

Niet van toepassing

Geografisch verdeling

Niet van toepassing

Andere variabelen

Herkomst van de stikstofdepositie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2022. (RIVM, 2022; zie bij 'Referenties').

Opmerking

1] In de totale depositie wordt ook een hoeveelheid 'overig zuur' meegenomen. Dit is geen resultaat van de modelberekeningen (en daarom niet meegenomen in deze indicator), maar bestaat uit een jaarlijks wisselende bijtelling op basis van meetgegevens. De depositie uit deze categorie komt deels uit Nederland en deels uit het buitenland.

2] We drukken de mate van verzuring in Nederland uit in zogenoemd potentieel zuur. Potentieel zuur definiëren we als de maximale verzuring, die zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, en hun omzettingsproducten in bodem en water teweeg kunnen brengen. De daadwerkelijke verzuring in bodem en water kan minder zijn doordat ook basische stoffen deponeren.

3] Het verzurend vermogen van een stof wordt uitgedrukt in zuur-equivalenten per hectare (z-eq/ha). Een zuur-equivalent is een maat voor de hoeveelheid zuur (H+ in mol/ha) die kan ontstaan in bodem of water. Hierbij geldt: 1 mol zwaveldioxide kan 2 mol zuur vormen, 1 mol stikstofoxiden kan 1 mol zuur vormen en 1 mol ammoniak kan 1 mol zuur vormen.

4] Soms ontstaat verwarring over de verzurende werking van ammoniak. In de atmosfeer neutraliseert ammoniak zuren. Komt ammoniak (of het omzettingsproduct ammonium) echter in de bodem dan kan het door bacteriën omgezet worden in nitraat. Hierbij komt H+ vrij. Er is dan alsnog een verzurend effect. 5] Om het oppervlak waar uitstoot plaatsvindt gelijk met het ontvangende oppervlak (Nederlands grondgebied) te houden, zijn bij de berekeningen van de import/export-verhouding zeescheepvaart emissies toegekend aan het buitenland.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Herkomst verzurende depositie, 2021 (indicator 0179, versie 17 , 19 januari 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.