Emissies koolmonoxide, fijn stof en VOS per doelgroep (NEC), 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies (volgens de NEC-indeling) van koolmonoxide en vluchtige organische stoffen worden vooral veroorzaakt door de industrie, verkeer en vervoer en consumenten. De landbouw, industrie en het verkeer en vervoer leveren de grootste bijdragen aan de fijn stof emissies.

Bijdrage doelgroepen aan emissies

Verreweg het grootste deel van de emissies van koolmonoxide (CO) volgens de indeling van de NEC wordt veroorzaakt door het verkeer en vervoer (328 miljoen kg, of te wel 60% van de totale emissie)
De industrie (inclusief energievoorziening), verkeer en vervoer en consumenten leveren de grootste bijdragen aan de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan).
De emissies van fijn stof worden vooral veroorzaakt door de land- en tuinbouw, industrie, inclusief energievoorziening, en verkeer en vervoer.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan onder invloed van zonlicht ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan vluchtige organische stoffen, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissiegegevens zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid
De verkeersemissies zijn exclusief internationale scheepvaart.Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor achtergronden van de berekening.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies koolmonoxide, fijn stof en VOS per doelgroep (NEC), 2005 (indicator 0181, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.