Energie en milieu

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De meeste energiedragers (ruwe aardolie en aardolieproducten) worden ingevoerd. Het grootste deel van het aardgas dat wordt verbruikt komt uit Nederlandse bodem.

Toevoer van energiedragers

De toevoer van energie gebeurt door winning en invoer van energiedragers. In ons land wordt vooral aardgas gewonnen. De invoer van energiedragers betreft vooral ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas en steenkool.

Onttrekking van energiedragers

Het totale energieverbruik in Nederland (de som van de zwarte blokjes) is 3 233 PJ. Het binnenlands verbruik omvat slechts eenderde deel van de totale toevoer. De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Bunkers

Bunkers (leveringen van olieproducten voor grensoverschrijdend verkeer) worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het gebruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Stroomdiagram energie voor Nederland.

Omschrijving

Nederlandse energiebalans weergegeven als vereenvoudigd stroomdiagram. In het diagram zijn de energiestromen getekend voor de energiebalansposten winning, onttrekking uit voorraden, invoer, verbruik, uitvoer en bunkers voor elk van de energiedragers.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed.

Basistabel

StatLine: Energiebalans; kerncijfers (CBS, 2007a).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager en economische sector voor een groot aantal energiebalansposten (zoals winning, invoer, verbruik, verbruikssaldo energiebedrijven, verbruikssaldo energieafnemers, uitvoer, bunkers).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007b) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Betrouwbaarheidscodering

B (Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Stroomdiagram energie voor Nederland, 2006 (indicator 0201, versie 08 , 18 december 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.