Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Maar een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land verbruikt. Het grootste deel van de ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Van ruwe aardolie wordt een belangrijk deel doorgevoerd. Van het verbruikte aardgas komt het grootste deel uit Nederlandse bodem. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in andere energiedragers.

Energieaanbod in 2018

Het energieaanbod in Nederland wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. In het stroomschema wordt de voorraadmutatie verwaarloosd.

  • De winning van energiedragers (1552 PJ) bestaat voornamelijk uit aardgas. Daarnaast worden er aanzienlijk kleinere hoeveelheden aardolie, hernieuwbare energie en overige energiedragers gewonnen.
  • De invoer van energiedragers (10324 PJ) betreft vooral ruwe aardolie en aardolieproducten. Daarnaast is er een invoer van kleinere hoeveelheden steenkool, aardgas, hernieuwbare energie, elektriciteit en overige energiedragers.
  • De uitvoer van energiedragers (8084 PJ) omvat vooral aardolie en aardolieproducten. Ongeveer driekwart van de ingevoerde en gewonnen aardolie en aardolieproducten wordt uitgevoerd naar het buitenland. Er is dus een belangrijke doorvoer van de aardoliegrondstoffen. Ook is ruim de helft van het in Nederland gewonnen en ingevoerde aardgas naar het buitenland uitgevoerd.
  • Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in / op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Energieomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook vallen hier producten onder die niet als bron van energie worden gebruikt, maar als grondstof of hulpstof. Voorbeelden hiervan zijn terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een deel van aardgas, steenkool en aardolie wordt in energiebedrijven omgezet in elektriciteit.

Energieverbruik in 2018

Het totale energieverbruik in 2018 in Nederland (3100 PJ) bedraagt ongeveer een kwart van de totale invoer plus winning aan energiedragers. Hiermee is in 2018 1,64 procent minder energie verbruikt dan in 2017. Het energieverbruik in 2018 kan worden verdeeld in de volgende vijf componenten:

  • 60 procent bestaat uit finaal energetisch verbruik. Dit is het energieverbruik waarna geen nuttig bruikbare energiedrager resteert (bijvoorbeeld: verbranden van aardgas in een warmteketel).
  • 17 procent bestaat uit niet-energetisch finaal verbruik. Hierbij wordt de energiedrager gebruikt voor het maken van een product dat geen energiedrager is. De voor het productieproces gebruikte energie blijft daarbij in het product aanwezig (bijvoorbeeld: het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest).
  • 16 procent wordt verbruikt voor de productie van andere energiedragers, zoals elektriciteit. Het omzettingssaldo is de inzet minus de productie bij de omzetting van de ene energiedrager in de andere.
  • 6 procent is energieverbruik door de energiesector bij de winning en productie van energie.
  • 0,8 procent omvat de verliezen in de distributienetten voor elektriciteit en warmte.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het Nederlandse energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland
Omschrijving
Deze indicator beschrijft de Nederlandse energiebalans voor 2018 (nader voorlopige cijfers) in de vorm van twee grafieken. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager en economische sector voor een aantal energiebalansposten (zoals winning, invoer, bunkers, uitvoer, totale inzet energieomzetting, totale productie energie-omzetting, verbruik energiebedrijven, verbruik energieafnemers, finaal verbruik).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks; publicatie van nieuwe cijfers in de CBS database StatLine gebeurt 3x per jaar: Voorlopige cijfers:
- maart / april van het jaar volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers:
- juni / juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers:
- november / december van het tweede volgende jaar op het verslagjaar.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2018 (indicator 0201, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.